Algemene Voorwaarden De Praktijkjurist®

I ALGEMENE BEPALINGEN

1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van DE PRAKTIJKJURIST met derden – hierna te noemen: “opdrachtgever” -, alsmede de uitvoering daarvan. Van de voor-waarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de Directie van DE PRAKTIJKJURIST ondertekende akte, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden voor de werkzaamheden met het oog waarop deze voorwaarden zijn overeengekomen.

1.2.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– de werkzaamheden: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen;
– DE PRAKTIJKJURIST: de onderneming DE PRAKTIJKJURIST en/of de aan de onderneming gelieerde personen, tenzij anders vermeld.

II AANBIEDINGEN

2.1.
Alle aanbiedingen door of vanwege DE PRAKTIJKJURIST gedaan zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer DE PRAKTIJKJURIST de order uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging of het aanbod van DE PRAKTIJKJURIST wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2.
Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door DE PRAKTIJKJURIST en/of diens personeel, vertegenwoordiger(s), agenten of andere tussenpersonen zijn slecht bindend indien DE PRAKTIJKJURIST deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

2.3.
Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per e-mail of op enige andere wijze verstrekt aan DE PRAKTIJKJURIST, zodat een schriftelijke bevestiging door DE PRAKTIJKJURIST niet (alsnog) noodzakelijk is.

2.4.
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welk ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

III INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1.
Opdrachtgever verklaart de naam van DE PRAKTIJKJURIST niet op enigerlei wijze te zullen gebruiken dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DE PRAKTIJKJURIST, zulks op straffe van een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van f 1.000,– voor iedere dag deze overtreding verder voortduurt, onverminderd de verdere aanspraken van DE PRAKTIJKJURIST tot vergoeding van de verdere schade.

3.2.
De door DE PRAKTIJKJURIST verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen, computersoftware en -hardware en dergelijke, blijven tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, haar eigendom en mogen zonder haar toestemming niet gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

3.3.
Bij beëindiging van het werk dienen de in het vorige lid genoemde afbeeldingen, tekeningen, modellen, computersoftware en -hardware en dergelijke direct aan DE PRAKTIJKJURIST te worden geretourneerd.

IV PRIJZEN

4.1.
De door DE PRAKTIJKJURIST genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting.

V UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1.
De opdrachtgever is jegens DE PRAKTIJKJURIST verplicht om de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken binnen de normale werktijden van DE PRAKTIJKJURIST.

5.2.
De opdrachtgever zorgt er voor dat personeel van DE PRAKTIJKJU-RIST kan beschikken over een werkplek met aansluitingsmogelijk-heden ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde energie en communicatiemiddelen, zoals computer- en telecommunicatienet-werk. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.3.
De opdrachtgever verschaft het personeel van DE PRAKTIJKJURIST tijdig de informatie en gegevens die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn.

5.4
Het staat DE PRAKTIJKJURIST vrij de werkzaamheden als opgedragen of besproken met de opdrachtgever uit te voeren ten kantore van DE PRAKTIJKJURIST indien dit de voortgang der werkzaamheden bevordert.

5.5.
Indien de aanvang en de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voortvloeiende schade door de opdrachtgever worden vergoed.

5.6.
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken in de door hem ter beschikking gestelde informatie en/of gegevens.

5.7.
De opdrachtgever vrijwaart DE PRAKTIJKJURIST voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

5.8.
De in de aanbieding genoemde vergoeding is gebaseerd op het overeengekomen aantal door de uitvoerende jurist te werken uren, onverschillig of de werkzaamheden hebben plaatsgevonden ten kantore van de opdrachtgever of van DE PRAKTIJKJURIST zelf. Bij aanmerkelijke overschrijding hiervan zal DE PRAKTIJKJURIST de opdrachtgever tijdig berichten en zullen deze aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht volgens hetzelfde tarief als gold voor de oorspronkelijke opdracht.

5.9.
Indien in de overeengekomen periode minder uren door de uitvoerende jurist zijn gewerkt, door niet gemaakte of nagekomen afspraken en/of andere omstandigheden die niet aan DE PRAKTIJKJURIST te wijten zijn is opdrachtgever niettemin gehouden het bedrag van het aantal overeengekomen uren te voldoen, tenzij er naar het oordeel van DE PRAKTIJKJURIST zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken.

5.10.
De opdrachtgever zal noch gedurende de loop van de overeenkomst, anders dan binnen het kader van deze overeenkomst, noch binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook in enigerlei vorm, hetzij direct hetzij indirect, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, met de hem door DE PRAKTIJKJURIST ter beschikking gestelde uitvoerende juristen en/of hulp-personen een arbeidsverhouding, een freelanceovereenkomst of een overeenkomst van aanneming van werk aangaan, noch deze feitelijk werkzaamheden voor hem laten verrichten.

5.11.
Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde verbeurt de opdrachtgever aan DE PRAKTIJKJURIST een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van f 10.000,– voor elke overtreding, of voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van DE PRAKTIJKJURIST onverminderd het recht van DE PRAKTIJKJURIST om in deze gevallen volledige schadevergoeding te vorderen.

VI VERLENGING EN OPZEGGING

6.1.
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en DE PRAKTIJKJURIST wordt steeds na afloop van de looptijd automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde looptijd, tenzij de overeenkomst met inachtneming van het in art. 6.2 bepaalde wordt opgezegd of partijen in onderling overleg anders overeenkomen.

6.2.
Opzegging van de overeenkomst is slechts mogelijk tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst. Opzegging is alleen mogelijk indien dit schriftelijk en tenminste één maand voor het einde van de looptijd geschiedt.

VII OVERMACHT EN ONTBINDING

7.1.
In geval van overmacht is DE PRAKTIJKJURIST bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de werkzaam-heden voor ten hoogste een maand te schorsen, hetzij de werkzaamheden in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Bij verhindering door ziekte van het personeel van DE PRAKTIJKJURIST zal indien mogelijk een vervanger de werkzaamheden voortzetten.

7.2.
Indien DE PRAKTIJKJURIST bij het intreden van de overmacht al een gedeelte van de overeengekomen uren heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de overeengekomen uren kan voldoen is zij gerechtigd de reeds geleverde c.q. de leverbare uren afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst.

7.3.
Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee DE PRAKTIJKJURIST bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan brand, stakingen of werkonderbrekingen en onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DE PRAKTIJKJURIST zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

7.4.
In het geval van verzuim van opdrachtgever tot nakoming van zijn/haar verplichtingen zal DE PRAKTIJKJURIST naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van DE PRAKTIJKJURIST op schadevergoeding, terwijl DE PRAKTIJKJURIST alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren.

7.5.
Naast de mogelijkheid tot ontbinding op grond van het eerste lid van dit artikel, heeft DE PRAKTIJKJURIST het recht de overeen-komst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden in geval van surséance van betaling, faillissement, onder curatele- of onder-bewindstelling en/of liquidatie van opdrachtgever, alsmede indien ten laste van opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd.

VIII BETALING

8.1.
Betaling door de opdrachtgever geschiedt tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in termijnen in evenredigheid met de voortgang of tijdsduur van de werkzaamheden, zonder recht op korting of verrekening en binnen 14 dagen na verval van de desbetreffende termijn.

8.2.
DE PRAKTIJKJURIST zal voor de werkzaamheden te verrichten in de eerste overeengekomen termijn een voorschotnota zenden die door de opdrachtgever direct zal worden voldaan. Indien langdurige werkzaamheden dienen te worden verricht in een bepaalde periode is DE PRAKTIJKJURIST gerechtigd ter zake vooruitbetaling te vorderen.

8.3.
Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is DE PRAKTIJKJURIST bevoegd de werkzaamheden te staken, onverminderd de hem verder toekomende rechten.

8.4.
Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is DE PRAKTIJKJURIST bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij DE PRAKTIJKJURIST verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het te vorderen bedrag.

8.5.
Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan DE PRAKTIJKJURIST over het aan haar verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, een gedeelte van een maand gelijk aan een hele maand.

8.6.
Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan.

IX AANSPRAKELIJKHEID

9.1.
DE PRAKTIJKJURIST is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan andere zaken dan de werkzaamheden, voor zover schade is veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden en het gevolg is van schuld van DE PRAKTIJKJURIST, haar uitvoerende juristen of van door haar ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering wordt gedekt.

9.2.
Indien DE PRAKTIJKJURIST ingevolge het vorige lid gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van het factuurbedrag met een maximum van f 25.000,– of de door de verzekering aan DE PRAKTIJKJURIST terzake toegekende uitkering.

9.3.
Voor andere dan de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde schade is DE PRAKTIJKJURIST nimmer aansprakelijk.

9.4.
De in de voorgaande beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Directie van DE PRAKTIJKJURIST.

X TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1.
Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van de met DE PRAKTIJKJURIST gesloten overeenkomst dan wel van overeenkomsten die daarmede samenhangen, zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde rechter van de vestigingsplaats van DE PRAKTIJKJURIST.

10.2.
Op alle overeenkomsten en de daarmede samenhangende overeenkomsten van DE PRAKTIJKJURIST is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.