Duur partneralimentatie

30 maart 2016

In de afgelopen periode worden wij in toenemende mate geconfronteerd met vragen over partneralimentatie, met name de vraag of de verplichting voor de meest verdienende echtgenoot om bij te dragen in het levensonderhoud van de andere – behoeftige – echtgenoot nog steeds een periode van twaalf jaar kan omvatten.

Over deze verplichting is de laatste tijd veel te doen (in de samenleving, in de politiek en in de rechtspraktijk), hetgeen begrijpelijkerwijs tot een toename van de aan ons gestelde vragen leidt. Onlangs is een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de verplichting tot bijdrage in het levensonderhoud en het daarmee samenhangende ‘verbod’ om vooruitlopend op of tijdens het huwelijk middels huwelijksvoorwaarden een eventuele onderhoudsverplichting na echtscheiding uit te sluiten nog onverminderd wordt gevolgd.

In een recente zaak beoordeeld door de Rechtbank Rotterdam was sprake van echtgenoten die voorafgaand aan het huwelijk, in de huwelijksvoorwaarden, uitdrukkelijk met elkaar waren overeengekomen dat het huwelijk, anders dan bepaald in het Burgerlijk Wetboek, geen onderhoudsverplichtingen tussen de partners deed ontstaan. Toen de vrouw bij het einde huwelijk desalniettemin een verzoek vaststelling partneralimentatie indiende, voerde de man daar verweer tegen. De man deed o.a. een beroep op het feit dat de maatschappelijke opvattingen ter zake partneralimentatie zijn gewijzigd en wijst in dat verband ook op het initiatiefwetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie d.d. 19 juni 2015. De rechtbank beslist echter dat niet vooruitgelopen kan worden op mogelijke toekomstige wetgeving en beslist conform de nog bestaande wetgeving (art. 1:157 BW en 1:400 BW). De rechtbank beslist daarom dat het nihilbeding in de huwelijkse voorwaarden nietig is en dat de man gehouden is bij te dragen in het levensonderhoud van de vrouw (Rechtbank Rotterdam, 2 december 2015).

Zijn er onder de huidige wetgeving dan helemaal geen mogelijkheden om de regelmatig als ongerechtvaardigd gevoelde duur van de verplichting tot betaling van partneralimentatie aan de orde te stellen? Deze zijn er wel degelijk! Wilt u geadviseerd worden over hetgeen in uw geval mogelijk is? Neemt u dan gerust contact op met een van onze familierechtspecialisten. Zij zoeken graag samen met u naar een passende oplossing in uw geval.

Lees meer over: