Het ouderschapsplan

8 January 2013

Sinds maart 2009 dient een verzoek tot echtscheiding vergezeld te gaan van een ouderschapsplan. In dit plan dienen de afspraken te worden weergegeven die de ouders ten behoeve van hun minderjarige kinderen maken voor de situatie na echtscheiding. Inmiddels is een groot aantal modellen van een dergelijk plan in omloop. Niet ieder model voldoet echter aan de eisen die daaraan door de wetgever worden gesteld, welke eisen door de rechter worden getoetst. Daarbij komt dat tot voor kort ook geen uniform beleid werd gehanteerd bij beoordeling van een ouderschapsplan. Dit kan er toe leiden dat een verzoek tot echtscheiding niet ontvankelijk wordt verklaard (dat wil zeggen niet in behandeling wordt genomen), dan wel dat de echtscheidingsprocedure wordt vertraagd.

Het Landelijk Overleg van Voorzitters van Familie- en Jeugdrecht heeft nieuwe aanbevelingen aangenomen en besloten deze extern bekend te maken teneinde verrassingen in de wijze waarop rechters met een ouderschapsplan omgaan te voorkomen en een vlot verloop van procedures te bevorderen.

Wilt u geïnformeerd worden over de eisen waaraan een ouderschapsplan moet voldoen en over de wijze waarop krachtens de aanbevelingen wordt omgegaan met problemen bij het voldoen aan die vereisten of wilt u op deskundige wijze worden bijgestaan bij het opstellen van een ouderschapsplan (al dan niet middels mediation), neemt u dan gerust contact op met een van onze familierechtadvocaten.

Read more about: