Update claims heupprothesen

Rechtsbijstandverzekeraars

Wij hebben met de meeste rechtsbijstandverzekeraars afspraken gemaakt over de uitbesteding van alle heupprothesezaken aan ons kantoor. In het geval u een rechtsbijstandverzekering hebt en u uw zaak aldaar nog niet hebt aangemeld, dan adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen met het verzoek uw zaak uit te besteden aan ons kantoor. Wij ontvangen uw melding dan van uw rechtsbijstandverzekeraar en nemen contact met u op.

Hebt u geen rechtsbijstandsverzekering en hebt u zich nog niet bij ons aangemeld, dan kunt u dit hier alsnog, geheel vrijblijvend, doen.

DePuy-zaken

In de afgelopen zomermaanden is samen met de Engelse advocaten hard gewerkt aan het opstellen van de benodigde stukken en het voldoen aan de formaliteiten voor onze cliënten met een ASR-prothese van de firma DePuy die niet over een rechtsbijstandsverzekering beschikken. Door deze (helaas noodgedwongen enigszins gecompliceerde) opzet is het mogelijk dat deze cliënten kosteloos de zaak in Engeland kunnen laten behandelen. Recent zijn de benodigde teksten ook allemaal naar het Nederlands vertaald. De cliënten die hiervoor in aanmerking komen worden hierover benaderd. Dit doen wij op individuele basis op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen, dus het kan enige tijd duren voor we contact met u opnemen.

Wij zijn voorts al enige tijd bezig de DePuy-zaken die gedekt worden door een Nederlandse rechtsbijstandverzekering geschikt te maken voor behandeling in Engeland. Onze Engelse advocaat heeft een aantal van deze zaken inmiddels in behandeling genomen.

Consultancy-contracten

In navolging op ons eerdere bericht over de aanwijzingen voor onoorbare banden tussen producenten van heupprothesen en orthopedisch chirurgen kunnen we u als volgt berichten.

Alle door ons aangesproken producenten hebben gereageerd op ons verzoek om openheid te verschaffen inzake o.a. de consultancy contracten met orthopedisch chirurgen, ziekenhuizen en/of orthopedische maatschappen in Nederland en België. De reacties die we van de producenten ontvingen, leveren belangrijke aanknopingspunten op voor een succesvol beroep op de zogenaamde ‘exhibitieplicht’, de verplichting om bepaald bewijsmateriaal beschikbaar te stellen. Zo is in elk geval het bestaan van de zogenaamde ‘consultancycontracten’ erkent. Overigens vindt inmiddels ook het NOV, de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, het wenselijk dat de producenten van MoM-heupprothesen openheid geven aan alle patiënten inzake de banden tussen chirurgen en producenten.

Wij zullen in onze eis op dit punt openheid van zaken te geven volharden en zonodig meenemen in eventueel te entameren procedures.

Onderzoek

Inmiddels hebben wij opdracht gegeven aan een Engelse professor, een wereldwijd topspecialist op het gebied van heupprothesen, om een onderzoek te verrichten naar de problemen met MoM-heupprothesen. Dit onderzoek hebben wij nodig voor nadere onderbouwing van onze claims in de onderhandelingsfase, maar ook, zo nodig, bij de te voeren procedures.

Toestemming geven aan producenten uw prothese te laten onderzoeken?

Enige producenten waaronder Zimmer, vragen toestemming om na de hersteloperatie de heupprothese intern te mogen onderzoeken. Onze ervaringen daarmee zijn zeer ongunstig. Te vaak komt het voor dat de prothesen niet aan de patiënt worden teruggegeven of zelfs zoek raken. Aangezien de prothese mogelijk als belangrijk bewijsmateriaal kan dienen, adviseren we in deze fase geen afstand te doen van de heupprothese.

Voorts wordt veelal zelfs zonder gevraagde toestemming de prothese na de operatie vernietigd of opgestuurd naar de producent. Wij adviseren u dan ook om voorafgaand aan een eventuele revisieoperatie (of, als dat niet gebeurd is, alsnog na de operatie) met de arts af te spreken en schriftelijk vast te leggen dat u na de operatie de prothese mee krijgt.Heeft u de prothese niet meer in uw bezit, dan kunt u een eventueel verleende toestemming met betrekking tot het bewaren, bewerken, onderzoeken of het in bezit hebben van de prothese door de producent of een derde (bijv. ziekenhuis of onderzoeksinstituut) intrekken.

Vragenlijsten van de ziekenhuizen en vaststellingsovereenkomsten

Met enige regelmaat vernemen we van onze cliënten dat zij van het ziekenhuis waar zij onder behandeling zijn in verband met de bij hen geplaatste metaal-op-metaal heupprothese, vragenlijsten ontvangen, met het verzoek deze vragenlijst in te vullen en terug te zenden.

Deze vragenlijst zou onder meer bedoeld zijn om gegevens te verzamelen over het herstel van patiënten na revisies van niet goed functionerende heupprotheses.

Wij adviseren u nog steeds geen vragenlijsten in te vullen.

In sommige gevallen wordt u gevraagd de vragenlijst te ondertekenen en biedt de tekst de producent zelfs ruimte om onder zijn verplichtingen uit te komen. In andere gevallen is de vraagstelling weliswaar valide maar kan de informatie die u geeft verkeerd worden geïnterpreteerd waardoor er misverstanden kunnen ontstaan in de verdere behandeling van uw zaak.

Recentelijk constateerden wij dat ziekenhuizen patiënten vaststellingsovereenkomsten ter ondertekening aanboden. Hierdoor trachtten deze ziekenhuizen onze cliënten tegen een zeer geringe vergoeding te bewegen hun rechten ‘weg te tekenen’ en zelfs de vordering op de producenten aan het ziekenhuis over te dragen (!). Dit is een zeer verwerpelijke gang van zaken en wij zullen hard aan de bel trekken bij de betreffende ziekenhuizen. Ons advies blijft: niets tekenen zonder voorafgaand overleg met ons kantoor.

Vervolg

Op dit moment hebben de onderhandelingen met de producenten inzake de aansprakelijkheid op basis van productaansprakelijkheid (nog) niet tot een bevredigend resultaat geleid. Zo wordt de aansprakelijkheid niet erkend. Daarom verwachten we, mede gelet op de vervaltermijnen, binnen afzienbare tijd gerechtelijke procedures op te moeten starten tegen de afzonderlijke producenten. Vooraf nemen wij uiteraard contact op met de betreffende cliënten. Gezien de complexiteit en het aantal cliënten dat zich bij ons heeft gemeld, zal dit pas over enige tijd zijn beslag kunnen krijgen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.