Herberekening kinderalimentatie? Deel 2

29 januari 2015

Eerder informeerden wij u op deze website over de voor de vaststelling van kinderalimentatie relevante wijzigingen die per 1 januari jl. zijn ingetreden. Wij informeerden u ook over het feit dat de Expertgroep Alimentatie in november van het vorige jaar kenbaar maakte dat ten aanzien van de alleenstaande ouderkop bij het kindgebonden budget werd aanbevolen deze in mindering te brengen op de behoefte van een kind. Evenals overige betrokkenen hebben ook wij gesignaleerd dat het volgen van deze aanbevelingen er toe kan leiden dat geen behoefte meer resteert en de primair niet-verzorgende ouder alsdan geen bijdrage meer hoeft te doen in de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie) van zijn of haar kind/kinderen. Een gevolg waarover in de praktijk, wat ons betreft begrijpelijkerwijs, hevig wordt gediscussieerd. Een aanbeveling echter die, gelet op de overwegingen van de Minister, verklaarbaar is. De minister heeft immers overwogen:

“Indien door zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget in de behoefte van het kind wordt voorzien, is er geen aanspraak op kinderalimentatie. Dat zal niet voor alle kinderen opgaan. De behoefte van het kind kan immers groter zijn dan hetgeen via het stelsel van kindregelingen wordt ontvangen. Dan kan er ook in de toekomst sprake zijn van zo’n verplichting”.

De rechtbank in Den Haag is voor zover ons bekend de eerste rechtbank die de aanbeveling niet opvolgt. De rechtbank overweegt in een uitspraak van 9 januari 2015:

“Indien de aanbevelingen in de richtlijn van de Expertgroep Alimentatienormen op dit punt zouden worden gevolgd, inhoudende dat ook in de nieuwe situatie het gehele kindgebonden budget (inclusief de zogenaamde alleenstaande-ouderkop) in mindering wordt gebracht op de behoefte, leidt dit ertoe dat er in dit geval geen behoefte van de minderjarige aan een bijdrage van de man zou overblijven. De rechtbank acht dit niet redelijk en in strijd met het wettelijk uitgangspunt dat ouders gehouden zijn tot het verstrekken van levensonderhoud aan hun kinderen (voor zover hun draagkracht dit toelaat). Maatschappelijk gezien vindt de rechtbank het niet aanvaardbaar dat in de behoefte van een kind volledig zou worden voorzien uit gemeenschapsmiddelen, terwijl er bij de niet primair verzorgende ouder wel draagkracht is om een bijdrage in het levensonderhoud van zijn of haar kind te leveren; de rechtbank is van oordeel dat de huidige regelgeving ook niet tot een dergelijke uitleg dwingt, nu de alleenstaande-ouderkop bedoeld lijkt te zijn als een inkomenspolitieke maatregel, vergelijkbaar met de alleenstaande-ouderkorting, een heffingskorting die tot 2014 bestond en niet op de behoefte van het kind in aftrek werd gebracht. Om die reden wijkt de rechtbank af van het advies van de Expertgroep Alimentatienormen”.

De aanbevelingen van de Expertgroep zijn richtlijnen en geen recht. Het staat rechters dus vrij van die richtlijnen af te wijken. In de praktijk gebeurt dit niet vaak. In deze uitspraak is dit wel het geval, in weerwil van de overwegingen van de Minister. Het lijkt goed dat aan dit onderwerp (nog) meer aandacht wordt besteed. In de praktijk immers lijkt het erop dat zich veel vaker een situatie voordoet waarin na aftrek van het kindgebonden budget geen behoefte meer resteert, dan is overzien.

Uit deze zaak blijkt weer eens hoe belangrijk het is dat u goed wordt voorgelicht en bijgestaan bij de vaststelling van alimentatie en dat het zinvol kan zijn te betogen dat en waarom de richtlijn in uw geval niet of niet een op een moet worden toegepast. Dit geldt te meer nu de rechtspraak ter zake de wijzigingen per 1 januari jl. volop in ontwikkeling is. Onze familierechtspecialisten volgen die ontwikkelingen nauwgezet teneinde u van een correct en bruikbaar advies te voorzien en u zo goed mogelijk te begeleiden in een mediation en/of procedure. Wij laten ons daarom voortdurend bijscholen. Wilt u weten of onze specialisten iets voor u kunnen betekenen? Belt u hen gerust voor een eerste vrijblijvende inschatting van wat zij voor u kunnen doen.

Lees meer over: , ,