Massaclaim Heupprothesen

DePuy, maar ook overige producenten

Regelmatig wordt bij ons geïnformeerd of onze massaclaim ook ziet op andere metaal-op-metaal heupprothesen dan die van de producent DePuy. Dit is zeker het geval. Ook metaal-op-metaal prothesen van andere producenten dan DePuy zijn naar onze mening (en die van deskundigen) ondeugdelijk.

Hoewel DePuy een recall heeft gedaan van twee typen heupprothesen (ASR en ASR XL hip replacement) die op grote schaal bij patiënten zijn geïmplanteerd en deze producent daardoor veel in het nieuws is, lijden ook patiënten die metaal-op-metaal prothesen van andere producenten hebben gekregen schade. Ook deze mensen staan wij uiteraard bij. Het gaat dan met name om de volgende producenten en de volgende typen heupprothesen:

– Corin Ltd. (UK).
o Type prothese: Cormet.
– Zimmer Inc. (VS), Zimmer Netherlands B.V. (NL) en Zimmer GmbH (CH).
o Typen prothesen: Durom en Alloclassic Zweymuller.
– ESKA, thans Summit Medical Ltd. (UK) en Orthodynamics GmbH (DLD).
– Wright Medical Emea (NL) en Wright Medical Technology Inc. (VS).
o Type prothese: Conserve Plus.
– Biomet Inc. (VS), Biomet UK Ltd. (UK), Biomet Nederland B.V. (NL), Biomet Europe B.V. (NL) en Biomet France (FR).
o Type prothese: M2a-Magnum.
– Smith&Nephew NV/SA (BE), Smith&Nephew Nederland C.V. (NL) en Smith&Nephew Orthopaedics Limited (UK).
o Type prothese: Birmingham Hip Resurfacing.
– Finsbury Orthopaedics Ltd. (UK), thans Matortho Ltd. (UK).
o Type prothese: ADEPT Hip Resurfacing.
– Stryker Howmedica B.V. (NL) en Stryker Orthopaedics (VS).
o Type prothese: MITCH Hip Resurfacing System.

Wij wijzen u er volledigheidshalve op dat deze lijst niet limitatief is. Ook andere (kleinere) producenten hebben metaal-op-metaal heupprothesen geproduceerd. Indien u denkt een van voornoemde heupprothesen geïmplanteerd te hebben gekregen, een van een andere producent of een ander type van een van de hiervoor genoemde producenten, neemt u dan contact met ons op.

Ook in het geval dat u een andere (‘gewone’) (heup)prothese hebt en klachten ondervindt kunnen wij voor u bezien of u ter zake recht hebt op een schadevergoeding. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van medisch verwijtbaar handelen. Wij beschikken over de benodigde kennis en ervaring om dit te kunnen beoordelen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Zoals bericht in onze eerdere updates hebben wij informatie verschaft aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg in verband met het onderzoek dat de Inspectie verricht naar de metaal-op-metaal heupprothesen. Op die manier hebben wij de slachtoffers onder de aandacht van de Inspectie kunnen brengen.

De Inspectie heeft ons laten weten dat zij rechtstreeks slechts een handvol meldingen van patiënten heeft ontvangen met betrekking tot falende metaal-op-metaal heupprothesen. Aangegeven werd dat prijs gesteld zou worden op rechtstreekse meldingen van mensen die klachten hebben als gevolg van hun metaal-op-metaal prothesen.

Wij roepen u hierbij dan ook op om ook rechtstreeks bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg melding te doen als u klachten heeft (gehad) als gevolg van uw metaal-op-metaalprothese(n). U kunt dat hier digitaal doen op de site van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U kunt ook een brief sturen naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (Meldpunt IGZ, Postbus 2680, 3500 GR Utrecht). In uw melding dient u bij voorkeur de volgende gegevens op te nemen:
– uw naam en adres;
– de naam van de arts/ziekenhuis;
– de naam van de producent en, als u dat weet, het type prothese;
– Omschrijving van de gebeurtenissen (bijvoorbeeld: datum operatie, verloop van de klachten/beperkingen, advies van de arts n.a.v. die klachten, de verrichtte onderzoeken en de uitslagen, datum eventuele revisieoperatie, verloop van de revalidatie na revisie, omschrijving van de gevolgen voor u in het dagelijkse leven, etc.).

U kunt uw melding desgewenst anoniem doen. Uiteraard stellen wij er prijs op als u ons een afschrift van uw melding doet toekomen, indien wij uw belangen behartigen.
Depuy veroordeeld tot schadevergoeding in VS

Zoals wij al in een vorig nieuwsbericht meldden is in de rechtszaak in Los Angeles tegen de producent DePuy geoordeeld door de jury dat de ASR XL prothese van DePuy een gebrekkig product is. DePuy werd veroordeeld tot het betalen van een hoge schadevergoeding aan de patiënt. Ook voor onze Nederlandse cliënten is dit een zeer gunstige ontwikkeling. Wij hebben online inzage in de gehele procedure in de VS en kunnen veel informatie gebruiken die in deze procedure naar voren is gekomen. Wij hebben in Engeland in een aantal zaken reeds een rechtszaak aangespannen tegen DePuy om de aansprakelijkheid van DePuy vastgesteld te krijgen voor onze Nederlandse cliënten. Omdat de bewijslast in de VS zwaarder is dan voor onze Europese zaken, biedt de uitkomst van de procedure in de VS goede hoop op een eveneens gunstige uitspraak in de procedures in Engeland. Ook voor de zaken tegen de overige producenten zal deze Amerikaanse zaak waardevolle aanknopingspunten bevatten.

CE-markering

Zimmer, de een na grootste producent van MoM-heupprothesen in Nederland, heeft zich na aandringen onzerzijds onlangs bereid verklaard inzage te verstrekken in de beschikbare gegevens betreffende de CE-markering. Mogelijk leveren de keuringsrapporten nieuwe inzichten op.

Van een CE-markering mag een consument, zeker bij een MoM-heupprothese, niet veel verwachten. Men zou veronderstellen dat deze CE-markering een waarborg biedt aan de consument; dit is echter niet het geval: de kwaliteitscontrole op de implantaten en dus ook op de MoM-heupprothese is volstrekt onvoldoende. Een CE-markering biedt absoluut geen garantie voor de veiligheid en kwaliteit van een prothese.
Diverse keuringsinstellingen beoordelen of een CE-markering kan worden afgegeven voor een bepaald product. De keuringsinstellingen zijn commerciële bedrijven die tegen betaling producttesten uitvoeren en die hierbij dus direct financiële belangen hebben. Het grootste deel van de controle door de keuringsinstellingen gebeurt op basis van documenten die de fabrikant zelf worden aangeleverd. Er wordt niet getest hoe implantaten reageren in het lichaam.

De NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging) stelde in 2006 bijvoorbeeld het volgende: “Het simpele feit dat implantaten een CE-markering bezitten en derhalve vrij in de markt kunnen worden gezet is nog geen garantie voor hun klinische effectiviteit.”

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen