Van der Goen advocaten is specialist op het gebied van incassoprocedures met een internationaal karakter. Wij maken hierbij gebruik van ons internationale netwerk van advocaten.

Als u geheel vrijblijvend gegevens van uw vordering in dit formulier invult nemen wij direct contact met u op en kunnen wij aan de slag.

Maak gebruik van de Europese Executoriale titel
Is uw debiteur gevestigd binnen de EU, dan geldt dankzij een nieuwe Europese richtlijn dat uw vorderingen eenvoudiger geïnd kunnen worden. Mits dit bij de aanvang van de procedure kenbaar wordt gemaakt kan een zogenaamde Europese Executoriale Titel (EET) verkregen worden. Het vonnis kan dan zonder dat in het betrokken land nog rechterlijke tussenkomst is vereist ten uitvoer worden gelegd.

Hierdoor beschikt u over een doeltreffender instrument dan voorheen om uw vorderingen geïnd te krijgen; de ervaring leert dat buitenlandse debiteuren bij een procedure hier te lande vaak verstek laten gaan. Voor de bevoegdheid van de rechter is wel van belang dat u de juiste omschrijving in uw algemene voorwaarden hebt staan.

Debiteuren in andere landen
Hetzelfde geldt voor debiteuren in andere landen: ook deze schrikken er veelal voor terug voor een Nederlandse rechter verweer te moeten voeren.

Kort geding
In vele gevallen is een doeltreffende mogelijkheid om een kort geding aan te spannen in ons land hetgeen tot sneller resultaat leidt.

Procederen in andere landen
Voor het geval dat moet worden overgegaan tot procederen in andere landen geldt dat wij gezien onze meer dan dertigjarige ervaring wereldwijd over contacten beschikken om dit te realiseren.

Hogere boeterente bij betalingsachterstand
Dankzij een andere Europese richtlijn is het in de EU gemakkelijker geworden om betalingsachterstanden na overeenkomsten aan te pakken. In geval van te late betaling is een ondernemer namelijk een wettelijke rente van ruim 10% verschuldigd.

De rente is zonder aanmaning of ingebrekestelling automatisch verschuldigd. Dat betekent dat als de tussen partijen afgesproken of wettelijke betalingstermijn (30 dagen) is verstreken de boeterente direct opeisbaar is.

Als u geheel vrijblijvend gegevens van uw vordering in dit formulier invult nemen wij direct contact met u op en kunnen wij aan de slag.

In gevallen waarin het niet om een relatief eenvoudige incassozaak gaat, maar om gecompliceerdere aangelegenheden beschikken wij over meer dan 35-jarige ervaring. Zaken waarvoor wij werden ingeschakeld c.q. onder handen hebben voorbeelden zijn:

Internationale zaken

In grensoverschrijdende zaken is het van belang niet hap snap te werk te gaan en incidenteel (buitenlandse) advocaten of andere adviseurs in te schakelen die men niet goed beoordelen kan en in het contact met wie gemakkelijk misverstanden en communicatiestoornissen kunnen optreden. Het is veelal beter de werkzaamheden centraal aan te sturen en de contacten te laten lopen via één kanaal, waarbij de coördinerend advocaat als opdrachtgever fungeert namens zijn cliënt. (Zie ook artikel: De Toekomst is aan de Strategisten van de hand van mr. B. van der Goen in het Nederlands Juristenblad van 27 januari 2006, NJB 41,203.

Reeds meer dan 35 jaar hebben wij ervaring met het uitvoeren van internationale opdrachten waarbij in nauw overleg met cliënten eerst een strategie wordt uitgezet en vervolgens uitgevoerd waartoe wij zo nodig lokale advocaten en eventuele andere opdrachtgevers (zoals fiscalisten, accountants, notarissen, deurwaarders) inschakelen.

Enkele voorbeelden van zaken die wij in behandeling hebben genomen:

  • Een Russische softwareproducent, gespecialiseerd in de ontwikkeling van computergames, heeft ons ingeschakeld in een omvangrijke en gecompliceerde zaak tegen een Nederlandse uitgever van games. De uitgever stopte met betalen nadat deze de volledige game geleverd had gekregen waarop de producent een distributeur had benaderd met de mededeling dat de royalty’s aan haar betaald dienden te worden en niet aan de uitgever omdat deze hiertoe vanwege  diens wanaprestatie niet langer gerechtigd was.Over de vraag welke partij zich auteursrechthebbende mag noemen in relatie tot de game alsmede de onbetaalde facturen van de ontwikkelaar wordt nog geprocedeerd tussen partijen in een aanhangige bodemprocedure. In het kort geding dat hierover in twee instanties gevoerd is, hebben wij inmiddels van het Gerechtshof te Amsterdam gelijk gekregen. 

• De Duitse staat claimde een bedrag van tientallen miljoenen op grond van veronderstelde fiscale fraude (zogenaamd BTW carrousel) en legde daartoe beslag op alle bezittingen van een in België woonachtige cliënt. Bovendien werd deze aangehouden, uitgeleverd aan Duitsland en aldaar in voorarrest gehouden. Met inschakeling van onder meer Duitse (strafrecht)advocaten en Belgische (civiele) advocaten werd projectmatig een door ons aangestuurde gecoördineerde actie uitgevoerd die er uiteindelijke toe leidde dat cliënt geheel werd vrijgesproken en al zijn bezittingen weer werden vrijgegeven.

• Een zakenman uit Nederland raakt in een Afrikaans land in conflict met een invloedrijke lokale ondernemer. Deze vaardigt een aanhoudingsbevel tegen cliënt uit (hetgeen aldaar ook in civiele zaken mogelijk blijkt). Door ons wordt de zaak in behandeling genomen om cliënt vrij te krijgen en het civielrechtelijke geschil in goede banen te leiden.

• Cliënt voldoet door middel van internetbankieren enkele rekeningen aan leveranciers in Tsjechië maar klikt de verkeerde begunstigde aan. Als cliënt even later de vergissing bemerkt is het te laat: de betrokken bank stelt zich op het standpunt dat zij een vordering heeft op deze partij en daarmee het bedrag dat is overgemaakt kan verrekenen. Wij worden ingeschakeld om via onze Tsjechische corresponderend advocaat het bedrag terug te vorderen.

• Cliënte is een hoogbejaarde in USA woonachtige dame van Joodse komaf die een vordering heeft op Zwitserse/Duitse banken en verzekeringsmaatschappijen vanwege niet uitbetaalde bedragen wegens overlijden van haar ouders in kampen (zogenaamde holocaustclaims). De zaak sleept zich voort en als deze niet wordt bespoedigd zal cliënte dit niet meer meemaken; om emotionele redenen wil zij deze zaak achter zich laten. Wij worden ingeschakeld om de betrokken organisaties tot actie aan te zetten en de verschuldigde gelden alsnog uit te betalen.

• In Polen tracht een gemeente van oorsprong Joods bezit met een beroep op verkrijgende verjaring tot zich te trekken. Wij begeleiden de zaak en schakelen lokale advocaten in om verweer te voeren.

• Wij vertegenwoordigen meer dan duizend slachtoffers van de giframp met de Probo Koala in Abidjan, Ivoorkust, waarschijnlijk de grootste milieuramp die Afrika ooit heeft getroffen. Wij spreken de verantwoordelijke maatschappij Trafigura alsmede de gemeente Amsterdam en de Nederlandse Staat aan.

• Cliënten zijn slachtoffer van een zogenaamde beleggingsconstructie met obligaties die onder de naam Baumgartner & Baumgartner, gevestigd te Curaçao, wordt aangeboden en waarbij belegd zou worden in een Amerikaans beursfonds. Wij spreken de terzake verantwoordelijk te achten personen en vennootschappen aan.

• Cliënte, een Amerikaanse maatschappij met dochteronderneming in Nederland, heeft een vordering op een scheepswerf in Polen, waarbij in de overeenkomst echter is opgenomen dat arbitrage in Oostenrijk plaats vindt. Wij coördineren de actie met behulp van Poolse respectievelijk Oostenrijkse advocaten.

• Cliënte, een multinational met vestigingen onder meer in ons land, is verwikkeld in een geschil met betrekking tot een fiscale kwestie tegen de Britse overheid, waarbij verscheidene onder meer in Engeland gevestigde partijen betrokken zijn. Wij selecteren de juiste (super)specialisten op dit gebied en wikkelen de zaak voor cliënte af met gevolg dat de claim wordt ingetrokken.

• Cliënte, een in Nederland gevestigde ICT-onderneming host honderdduizenden websites. Uit de hele wereld komen vrijwel dagelijks sommaties binnen websites onbereikbaar te maken en de gegevens van de verantwoordelijke te verschaffen omdat deze websites onrechtmatige content zouden bevatten. Onlangs betrof dit bijvoorbeeld een Amerikaanse wereldwijd bekende ster die beweert dat haar privé gegevens zijn “gekaapt” door X die deze voor veel geld (enkele miljoenen) heeft doorverkocht aan Y die de betreffende site publiceerde.  Wij worden in deze zaken ingeschakeld om de sommaties op hun juridische merites te beoordelen en zo nodig in rechte verweer te voeren.

• Begin 2004 werd door Shell (Shell Petroleum N.V. en Shell Transport and Trading Company Ltd.) bekend gemaakt dat de reserves van olie en gas twintig procent lager waren dan uit haar boeken bleek. Dit leidde tot één van de hoogste claims ooit van benadeelde aandeelhouders. Inmiddels heeft Shell met de belangrijkste aandeelhouders zoals de pensioenfondsen ABP en PGGM een schikking bereikt waarbij een compensatie zal worden betaald van tenminste 340,1 miljoen dollar. De bij de schikking betrokken partijen hebben hierna een verzoek ex art. 7:907 BW ingediend bij het Gerechtshof te Amsterdam teneinde de schikking algemeen verbindend te laten verklaren voor alle aandeelhouders. Het Hof heeft in een eerste regiezitting besloten dat in deze procedure eerst de uitspraak zal worden afgewacht van de Amerikaanse rechter die zich aldaar over deze zaak buigt. Wij adviseren (Amerikaanse) advocaten terzake de verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse maatstaven voor beoordeling van de schade.

• Ons kantoor behandelt zaken tegen oplichters in Turkije die Nederlanders en personen van andere nationaliteiten benadeeld hebben (zie ook artikel in De Telegraaf van 21 augustus 2007).

Gerelateerde nieuwsberichten

Gratis juridisch spreekuur voor het MKB

Van der Goen Advocaten staat al sinds 1969 pal voor de MKB-ondernemer! Kom langs op ons gratis spreekuur en laat u adviseren over onder meer: geschillen, contracten, algemene voorwaarden, IT-recht, intellectuele eigendom, arbeidsrecht of huurrecht. …