Onder de definitie bedrijfsongevallen vallen alle ongevallen die zijn ontstaan op of tijdens het werk. Te denken valt bijvoorbeeld aan ongelukken met machines of het vallen van hoogten. Ter voorkoming dat een werknemer schade lijdt tijdens zijn werkzaamheden heeft de werkgever de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Indien u slachtoffer bent geworden van een ongeval op of tijdens het werk is het dus in ieder geval van belang om te bezien of de werkgever zijn zorgplicht voldoende is nagekomen. Wij kunnen dit voor u beoordelen op basis van de eisen die in de wet en de jurisprudentie hieromtrent geformuleerd zijn.

Meer weten?
Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.