Wet tot aanpassing van de gemeenschap van goederen

27 februari 2012

Per 1 januari jl. is in werking getreden de Wet tot aanpassing van de gemeenschap van goederen. Deze wet heeft o.a. tot gevolg dat de gemeenschap van goederen sinds 1 januari jl. niet wordt ontbonden per het moment waarop de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (het moment van echtscheiding), maar per het moment waarop het echtscheidingsverzoek wordt ingediend ter griffie van de rechtbank. De ontbinding van de gemeenschap kan aan derden worden tegengeworpen vanaf het moment waarop het echtscheidingsverzoek door de griffie is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Ten gevolge van deze nieuwe wetgeving hebben echtgenoten, anders dan voorheen, invloed op het moment met ingang waarvan de gemeenschap ontbonden zal zijn. Daarbij komt dat echtgenoten vanaf het moment waarop de inschrijving van het echtscheidingsverzoek in het huwelijksgoederenregister heeft plaatsgevonden, geen risico’s meer lopen ter zake na dat moment door de andere echtgenoot aangegane verplichtingen (er kunnen geen gemeenschapsschulden meer ontstaan), hetgeen tot 1 januari jl. wel mogelijk was zolang de echtscheiding nog niet was uitgesproken en nog niet was ingeschreven in het huwelijksregister.

Voor meer informatie kunt u hier contact opnemen met een van onze familierechtspecialisten.

Lees meer over: