Screenshots onvoldoende bewijs dat uiting op internet gepubliceerd is

Bewijsonline

Zoals wij eerder berichtten is het zaak om in het geval van onrechtmatige uitingen op internet (bijvoorbeeld merk- of auteursrechtinbreuk, onjuiste, valse, beledigende of kwetsende uitlatingen via een website of weblog, Twitter of Facebook) allereerst deugdelijk het bewijs vast te leggen. Louter een screenshot heeft onvoldoende bewijskracht.

Het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch heeft dit inmiddels met zoveel woorden bepaald (LJN: BW8525). In een zaak die ging over (beweerdelijke) auteursrechtinbreuk, had een der partijen een zestal screenshots overgelegd die als bewijs hadden moeten dienen van makerschap met betrekking tot het betreffende werk. Het Hof bepaalde:

4.16.2. Bewijs valt hieraan onvoldoende te ontlenen. Deze screenshots bewijzen niet dat het [appellante A.] was die de 8802 en de 8801 heeft ontworpen.
Diverse scenario’s zijn in dat verband denkbaar:
– de screenshots kunnen afkomstig zijn van een andere computer dan die van [appellante A.];
– de ontwerpen kunnen door een ander vervaardigd zijn op [appellante A.]s computer;
– de afbeeldingen kunnen afkomstig zijn van bestanden welke elders, op een andere computer of door iemand anders, zijn vervaardigd en vervolgens op deze computer zijn gezet en al dan niet (op al dan niet ondergeschikte onderdelen) zijn aangepast,
– ongeacht wie de op de screenshots zichtbare ontwerpen heeft “vervaardigd” kan het ook gaan om het resultaat van een poging om lampen welke degene die achter de computer zat elders had gezien na te maken;
– de datum op de computer kan zijn gemanipuleerd.

Het ging hier weliswaar om offline-screenshots, maar deze overweging van het Hof is uiteraard eveneens van toepassing op online-screenshots. Uitingen op internet kunnen immers net zo gemakkelijk gemanipuleerd worden als offline bestanden.

Het bewijs dat een onrechtmatige uiting op een bepaald moment online heeft gestaan is eenvoudig en snel rechtsgeldig te bewijzen via de dienst bewijsonline.nl. Via deze dienst kunt u zelf zorgen voor een door een gerechtsdeurwaarder gewaarmerkt proces-verbaal van constatering.

Het is van groot belang het bewijs via Bewijsonline.nl veilig te stellen voordat de wederpartij gesommeerd wordt zodat deze niet in de gelegenheid wordt gesteld de uiting te verwijderen of te wijzigen, voordat het bewijs is vastgelegd. U voorkomt hierdoor dat de rechter uw vorderingen afwijst vanwege het feit dat u slechts screenshots hebt overgelegd, zoals het Hof in de hierboven aangehaalde zaak heeft gedaan.

Voor meer over onrechtmatige uitingen via internet klikt u hier.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.