Optreden tegen smaad en laster via internet of e-mail

Wij voeren regelmatig procedures waarbij het gaat om (beweerdelijk) onjuiste, valse, beledigende of kwetsende uitlatingen via internet of e-mail. Hoewel dit soort uitingen veelal anoniem geschieden, is het vaak goed mogelijk hier tegen op te treden. Er zijn effectieve methoden om te achterhalen wie een uiting online heeft gezet op een website of een e-mail heeft gestuurd vanaf een anoniem adres (bijvoorbeeld Hotmail, Gmail of Yahoo).

Voor de vraag of een uiting via internet (bijvoorbeeld op een weblog of via een tweet) onrechtmatig is moet, kort gezegd, de vrijheid van meningsuiting worden afgewogen tegen het recht op bescherming van eer en goede naam. Dit is dus geen wet van meden en perzen, maar hoe deze afweging uitvalt is sterk afhankelijk van de precieze omstandigheden van het geval. Aan de ene kant moet het mogelijk zijn dat een ieder zich kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend kan uiten en aan de andere kant mag iemand niet lichtvaardig worden blootgesteld aan beledigingen, ongefundeerde beschuldigingen, verdachtmakingen en/of schadelijke publiciteit.

Hierbij is verder de manier waarop de uitingen worden gedaan nog van belang. Als bijvoorbeeld een (vermeende) misstand heel wel op een zakelijke wijze onder de aandacht gebracht kan worden, zal een grievende en/of overdreven uiting mogelijk niet door de beugel kunnen.

Bij e-mails geldt het voorgaande eveneens, met dien verstande dat een belangrijke rol speelt aan wie de e-mails zijn gericht. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een relatie tussen de ontvanger(s) en de belasterde waarbij deze een speciaal belang heeft (bijvoorbeeld zakenrelatie, werkgever) dan zal er eerder sprake zijn van onrechtmatig handelen dan wanneer dit niet het geval is. Voorts is het hoe dan ook onrechtmatig om je langs elektronische weg uit te geven voor iemand anders door bijvoorbeeld een hotmailadres te gebruiken dat overeenstemming vertoont met de naam van het beoogde slachtoffer en de indruk gewekt wordt dat namens deze gecorrespondeerd wordt of via eenTwitteraccount waarbij de indruk gewekt wordt dat deze beheerd wordt door iemand anders, zoals de laatste tijd regelmatig voor komt.

Indien u het slachtoffer bent van elektronische laster is het allereerst raadzaam om, indien dit via een website, weblog, of social media geschiedt, het bewijs op een adequate wijze vast te leggen. Dit kan via Bewijsonline.nl. Zonder deugdelijk bewijs is optreden lastig, aangezien een tweet of een blogpost, maar ook een andere webpagina, eenvoudig te verwijderen/te wijzigen is.

In het geval van onrechtmatige e-mails is het belangrijk dat u de originele e-mail, in elektronische vorm, bewaart. Dit bestand bevat essentiële gegevens om het bewijs rond te krijgen alsmede om een eventuele anonieme verzender te kunnen achterhalen. Vervolgens kunnen wij voor u aan de slag, waarbij het doel zal zijn zo nodig de identiteit van de dader(s) te achterhalen en de uiting te doen verwijderen (zo nodig via de hostingprovider of andere dienstverlener) alsmede het verkrijgen van een schadevergoeding en/of rectificatie en/of een verbod zich nogmaals op de betreffende wijze te uiten, versterkt met een dwangsom.

Voor vragen over het voorgaande kunt u hier contact opnemen.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.