Mediarecht

Mediarecht

Onjuiste, valse, beledigende of kwetsende uitlatingen, op internet en in andere media wemelt het ervan. Meestal worden dit soort uitingen anoniem geplaatst. Niettemin is het vaak goed mogelijk hiertegen op te treden. Wij behandelen veel zaken in mediarecht. Daarbij zijn we gespecialiseerd en zeer succesvol in het aanvechten van onrechtmatige publicaties op internet.

Laten verwijderen van onrechtmatige uitingen

Valse beschuldigingen, onjuiste reviews of andere onrechtmatige uitingen op internet of in de krant kunnen reputaties enorm schaden. Ook kunnen ze leiden tot ernstig omzetverlies of zelfs faillissement. Bij het optreden hiertegen is haast geboden. Hoe langer de uitingen online staan, hoe meer deze een eigen leven kunnen gaan leiden. Bovendien blijven onrechtmatige uitingen meestal heel lang online staan en komen ze mogelijk hoog in de zoekresultaten terecht.

Voor de vraag of een uiting onrechtmatig is, moet de vrijheid van meningsuiting worden afgewogen tegen het recht op bescherming van eer en goede naam. Hoe deze afweging uitvalt, is sterk afhankelijk van de precieze omstandigheden van het geval. Aan de ene kant moet een ieder zich kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend kunnen uiten, aan de andere kant mag iemand niet lichtvaardig worden blootgesteld aan beledigingen, ongefundeerde beschuldigingen, verdachtmakingen en schadelijke publiciteit.

Bij onrechtmatigheid richten wij ons in de eerste plaats op het verwijderen van de uitingen, eventueel via de hostingprovider of een andere dienstverlener. Zo nodig richten we ons ook op het achterhalen van de identiteit van de dader(s). Daarnaast resulteren deze zaken vaak in een rectificatie, schadevergoeding en/of een verbod zich nogmaals op de betreffende wijze te uiten, versterkt met een dwangsom. Bij schadelijke krantenartikelen komt het voor dat het betreffende medium in het archief melding moet maken van een veroordeling in een procedure . Hierdoor wordt voorkomen dat u nog tot in lengte van jaren met schadelijke publicaties in internetarchieven geconfronteerd wordt.

Aanvechten uitingen op internet

Als u slachtoffer bent van laster via een website, weblog of social media, adviseren we u het bewijs op adequate wijze vast te leggen. Dit kan via onze service Bewijsonline.nl . Een schermafdruk aanleveren is voor bewijs niet voldoende. Als u een schermafdruk aanlevert via Bewijsonline.nl, zorgen wij dat hieraan het benodigde proces-verbaal van constatering wordt gekoppeld, die door een deurwaarder is gewaarmerkt.

Aanvechten uitingen via e-mail

Bij e-mails speelt de relatie tussen de feitelijke zender en ontvanger een belangrijke rol. Als het gaat om een relatie met een speciaal belang, zoals een zakelijke relatie, zal eerder sprake zijn van onrechtmatig handelen. Hoe dan ook is het onrechtmatig om je langs elektronisch weg uit te geven voor iemand anders. Bijvoorbeeld als je een hotmailadres gebruikt dat overeenstemming vertoont met de naam van het beoogde slachtoffer en de indruk wordt gewekt dat de mail van diegene afkomstig is.

Als u slachtoffer bent van laster via e-mail is het belangrijk dat u de originele e-mail in elektronische vorm bewaart. Dit bestand bevat essentiële gegevens om het bewijs rond te krijgen en om een eventuele anonieme verzender te kunnen achterhalen.

Direct juridisch advies

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen. Een van onze specialisten neemt dan snel contact met u op.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen