Missie statement

In ons missie statement staat de filosofie van ons kantoor beschreven. Dit document is voor intern gebruik bedoeld, maar wellicht is het interessant voor u als (potentiële) cliënt of medewerker om te lezen waar wij voor staan.

MISSIE STATEMENT

Als er geen weg is leggen wij er een aan.

1. Als basisuitgangspunt voor al onze activiteiten geldt dat deze, in groter verband bezien, een (bescheiden) bijdrage dienen te leveren aan het beter functioneren van de maatschappij. Dit betreft:

  • het bevorderen van de onderlinge menselijke verhoudingen: waar rechtspreken eindigt, begint de oorlog. Dit houdt in dat wij ons bewust zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en ons doen en laten hierop afstemmen;
  • het naar vermogen een bijdrage leveren aan de vrije ontplooiing van het individu, zonder belemmering naar geloof, ras of geaardheid. Dit heeft zowel betrekking op onze externe betrekkingen als op het interne personeelsbeleid;
  • het naar vermogen bijdragen aan het verbeteren van het milieu en het bestrijden van schadelijke effecten op het milieu. Dit houdt in dat wij op geen enkele wijze betrokken willen zijn bij zaken waardoor de aan het milieu te stellen (overheids)eisen worden omzeild of hieraan afbreuk wordt gedaan.

2. Het is onze bedoeling in concernverband een sterke groei door te maken en in de loop van een aantal jaren uit te groeien tot een naar omvang en kwaliteit toonaangevende juridische dienstverlener. Ieder van ons zal daaraan op zijn manier bijdragen.

3. Creativiteit is de kracht van elke onderneming. Wij wenden onze creativiteit aan voor onze cliënten.

4. Wij streven naar een optimale dienstverlening aan onze cliënten. Dit houdt in dat wij ons naar beste weten en kunnen inspannen om voor onze cliënten een optimaal resultaat te bereiken. Onze gezamenlijke toekomst hangt af van ons vermogen om te groeien en onze cliënten te binden. Onze bedrijfsstrategie is hierop afgestemd.

5. Voor het beleid ten opzichte van onze medewerkers geldt, dat wij voortdurend een balans trachten te vinden tussen enerzijds individuele ontplooiing van advocaten, juristen en secretariële medewerkers en anderzijds het belang van de cliënten en de zakelijke belangen van ons kantoor. Wij respecteren het individu en geloven dat mensen die met respect worden behandeld en verantwoordelijkheid krijgen daarop zullen reageren door hun best te doen en optimaal te presteren. Hierbij is onze opvatting, dat werk een belangrijk onderdeel van het leven is en plezier moet geven. Work is much more fun than fun (Noël Coward). Natuurlijk zijn er altijd gedeelten van het werk die nu eenmaal noodzakelijkerwijs verricht moeten worden, maar het leven is te kort om een belangrijk deel ervan aan het werk op te offeren zonder hieruit voldoening te putten. Vanzelfsprekend moet er sprake zijn van een evenredige beloning voor het te verrichten werk en van groeimogelijkheden. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen veel gedrevener raken als zij zich inspannen iets zo goed mogelijk te doen dan om iets goed genoeg te doen. Als mensen in een omgeving werken waar uitmuntendheid verwacht wordt, dan zullen zij gemotiveerd worden om inderdaad uitmuntend werk te verrichten (aldus Steve Jobs, mede-oprichter van Apple Computers). Of, zoals Bill Gates van Microsoft het zegt: als je het niet leuk vindt om hard te werken, intensief bezig te zijn en een zo uitmuntend mogelijke prestatie te leveren, dan moet je hier niet zijn.

6. We voelen ons aangesproken met betrekking tot elke zaak die onze cliënten betreft. We maken werk van hun problemen en schieten hen altijd te hulp.

7. De keerzijde van de medaille is echter dat wij van onze cliënten mogen verlangen dat zij stipt en tijdig betalen. Gebeurt dit niet, dan zijn wij op onze beurt niet in staat aan onze verplichtingen te voldoen en op de wijze te functioneren waarop onze cliënten recht hebben. Dit brengt ook een selectie van cliënten met zich mede: wij weigeren cliënten te bedienen die dit niet inzien. Dit is slechts anders indien hiervan om humane redenen van dient te worden afgeweken, hetgeen noodzakelijkerwijs slechts tot de uitzonderingen kan behoren.

8. Voor ieder van ons geldt, dat het werk een voortdurend leerproces is. Met zijn allen zorgen wij voor het helpen vormgeven en verbeteren van alles wat er om ons heen gebeurt. Fouten maken is niet erg: als we er maar attent op zijn om daarvan te leren. In het algemeen is ons werk een continu leerproces, waarbij persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van het kantoor hand in hand gaan.

9. Wij streven ernaar een gemeenschap te vormen en deze steeds verder op te bouwen, waarbij niemand wordt buitengesloten. Als een van ons hulp nodig heeft, staan we klaar om direct te helpen.

10. Wij zullen zoveel mogelijk over en weer openheid bieden, waarbij we steeds vertrouwen op elkaars goede bedoelingen en ervan overtuigd zijn dat moeilijkheden steeds in onderling overleg kunnen worden opgelost.

11. Erkenning en waardering voor ieders prestaties vormen een uitgangspunt van ons handelen, ook al zal hiervan niet dagelijks blijk gegeven kunnen worden.

12. Beslissingen worden genomen op grond van adviezen en actief luisteren: bij het nemen van beslissingen worden mensen met speciale expertise betrokken, alsmede de mensen wiens werk door de genomen beslissing wordt beïnvloed. Eenieder heeft de gelegenheid om een tegengestelde mening te uiten, maar om de voortgang te garanderen en snel beslissingen te kunnen nemen geldt noodzakelijkerwijs dat de leiding het laatste woord heeft.

13. We houden ons zelf verantwoordelijk. Duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor wat en wat er van de betrokkene wordt verwacht. Als deze zijn deel niet doet, treft dat iedereen. We moeten voor 100% op elkaar kunnen vertrouwen.

14. Essentieel is hierbij het effectief, consequent en op tijd communiceren van relevante informatie. Goede, directe feedback is essentieel voor het verbeteren van prestaties.

15. Duidelijkheid in het begrijpen van onze missie, onze doelen en wat we van elkaar verwachten, is cruciaal voor ons succes.