Bouwzaken en ICT-zaken: versterk tijdig uw positie.

Ons kantoor behandelt al ruim 40 jaar zaken op het gebied van het bouwrecht en, met name de laatste 15 jaar, zaken op het gebied van het ict-recht. Op het eerste gezicht lijken dit totaal verschillende soorten zaken, maar de problemen die onze cliënten op deze respectievelijke rechtsgebieden ondervinden vertonen opmerkelijke overeenkomsten. In dit soort zaken gaat het bijna altijd om grote belangen en de uitkomst van procedures, zowel voor de rechter als voor de relevante arbitrage-instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw en de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), zijn veelal afhankelijk van hoe de partijen bij het afsluiten van de overeenkomst en in de loop van het project hebben gehandeld. Helaas wordt in de praktijk vaak te laat juridisch advies ingeroepen. Wat kunt u doen om problemen te voorkomen en in het geval toch een geschil beslecht zal dienen te worden sterker te staan?

Zowel bij ict-zaken als bouwzaken gaat het vaak al mis bij het afsluiten van de overeenkomst. Partijen willen vol enthousiasme aan het project beginnen en willen de nieuwe samenwerking niet belasten met gesoebat over ‘de kleine lettertjes’. Aannemers en ict-bedrijven hanteren standaard opdrachtbevestigingen en hun standaard algemene voorwaarden (vaak branchevoorwaarden), terwijl het in het specifieke geval verstandig kan zijn om bijzondere afspraken te maken en deze goed vast te leggen. Dit voorkomt misverstanden en teleurstellingen omtrent hetgeen partijen van elkaar mogen verwachten. Opdrachtgevers gaan aan de andere kant veelvuldig te gemakkelijk akkoord met de door de opdrachtnemer opgestelde overeenkomst en de door deze gehanteerde algemene voorwaarden (die zeer ongunstig kunnen zijn). Het misverstand heerst dat de gehanteerde voorwaarden nu eenmaal gebruikelijk zijn en dat hiervan niet in specifieke gevallen afgeweken kan worden. Dit kan wel degelijk en het is hierom verstandig voor het geven van de opdracht de overeenkomst, inclusief van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, te laten beoordelen door een advocaat.

Daarnaast wordt vaak niet voldoende gedetailleerd vastgelegd aan welke vereisten (specificaties) het te realiseren werk exact zal moeten voldoen en op welke meetbare wijze vastgesteld zal worden of dit het geval is. Bovendien is het raadzaam de verschillende verantwoordelijkheden van partijen eenduidig vast te leggen. Mag de opdrachtnemer bijvoorbeeld uitgaan van de door de opdrachtgever aangeleverde specificaties (bijvoorbeeld berekeningen van een door opdrachtgever ingeschakelde constructeur of specs van de hardware waarop de te ontwikkelen software dient te draaien) of wordt deze geacht deze eerst te beoordelen en de opdrachtgever te waarschuwen indien problemen te verwachten zijn? Bovendien dient gedurende de bouw/ontwikkeling bij aanvullende aanwijzingen van de opdrachtgever precies bepaalbaar te zijn of dit valt onder meerwerk of niet. Hieromtrent dienen tevoren duidelijke afspraken vastgelegd te worden.

Onze ervaring leert voorts dat in vrijwel elke bouw- en ict-zaak discussie ontstaat over de vraag in hoeverre de opdrachtnemer (tijdig!) geklaagd heeft over de vermeende gebreken. Dit geschiedt veelal uitsluitend mondeling en wordt niet volledig vastgelegd in verslagen van bouwvergaderingen of voortgangsrapportages (meestal opgesteld door de opdrachtnemer). Dit kan voor de opdrachtnemer leiden tot het ongewild erkennen van fouten of gratis meerwerk en voor de opdrachtgever tot het verval van alle rechten met betrekking tot herstel of schadevergoeding.

In het geval gedurende de bouw of ontwikkeling/implementatie van software problemen ontstaan, is het dan ook raadzaam dan al meteen juridisch advies in te winnen. Anders dan vaak gedacht wordt werkt het tijdig inschakelen van een advocaat niet escalerend, maar maakt dit het in de regel juist mogelijk alsnog eenduidige aanvullende afspraken te maken zodat het project alsnog tot een goed einde gebracht kan worden waardoor kostbare en tijdrovende procedures vermeden kunnen worden. Bovendien wordt voorkomen dat u ongewild uw rechten prijsgeeft waardoor uw positie verzwakt wordt in het geval onverhoopt toch een procedure gevoerd dient te worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u uiteraard contact met een van onze specialisten opnemen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen