*KORT GEDING RUIMING HOBBYPLUIMVEE* Lees hier de pleitnota en neem kennis van onze reactie op de uitspraak.

In de zaak Oosterbaan/Staat heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak gedaan en het verzoek tot het treffen van een verlopige voorziening (opschorting van de maatregel tot doding van het hobbypluimvee) afgewezen. De overwegingen zijn nog niet beschikbaar; tegelijk met de pers ontving ik slechts een “persbericht”.

Tijdens de zitting is duidelijk gebleken dat de staat over geen enkel steekhoudend argument beschikt om de doding van de hobbydieren door te zetten. Uit de door ons overgelegde verklaring van de meest deskundige personen (waaronder de voornaamste adviseurs van de minister van LNV zelf) blijkt er geen enkele diergeneeskundige reden te bestaan om tot doding over te gaan.

Voor zover de Minister zich op economische redenen zou beroepen: deze zijn uiterst aanvechtbaar, zeker nu deze onbegrijpelijke houding van de staat bewerkstelligt dat de publieke opinie zich op grote schaal tegen de uitwassen van de bio-industrie keert; dankzij deze industrie blijkt het niet meer mogelijk te zijn in de persoonlijke levenssfeer een paar kippen te houden.

Nu elke redelijke argumentatie ontbreekt zijn wij van oordeel dat de overheid zich jegens de betrokkenen schuldig maakt aan een onrechtmatige daad op grond van art. 6:162 van het Burgelijk Wetboek. De schadeclaims van de getroffen burgers zullen in de miljoenen lopen.

Inmiddels hebben wij opdracht om een bodemprocedure te starten, waarbij vele getroffenen zich nog dagelijks aansluiten.

Wat nu te doen indien de ambtenaren van RVV/AID zich bij u melden?

1. Vraag hen naar hun naam en legitimatie.

2. Wijs hen erop dat terzake een bezwaarschrift is c.q. wordt ingediend en een bodemprocedure is c.q. wordt aangevangen.

3. Wijs hen op het feit dat er sprake is van onrechtmatig handelen van de overheid, waaraan niemand behoort mede te werken.

4. Wijs hen erop dat zij op grond van het voorgaande het risico lopen persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor dit onrechtmatig optreden.

5. Wijs hen op de mogelijkheid dat juist door RVV/AID het virus verspreid wordt en vraag hen of alle hygi├źnische maatregelen zijn nageleefd, waaronder het douchen van de betrokken ambtenaren direct nadat ze een ander bedrijf bezocht hebben.

6. Weiger toegang tot uw erf en verzoek hen om schriftelijk bericht dat zij gerechtigd zijn zonder uw toestemming uw erf te betreden.

7. Weiger welk document dan ook te ondertekenen.

mr. B. van der Goen

PLEITNOTA mr. B. van der Goen [46 kB]

Zie ook http://www.hobbydierhouder.nl/

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen