Groepsclaims

Groepsclaim kunststof bekkenbodemmatjes

Heeft u om medische redenen een kunststof bekkenbodemmatje laten plaatsen en ondervindt u daarvan ernstige problemen? Wij behandelen een groepsclaim om de schade te verhalen bij producenten, artsen en ziekenhuizen. U vindt hier alle informatie over uw mogelijkheden om schade te verhalen en onze ondersteuning hierin.

Reden voor groepsclaim

De kunststof bekkenbodemmatjes kunnen zeer ernstige problemen veroorzaken, zoals ondraaglijke pijn, infecties of incontinentie. Tussen 2009 en 2012 ontving de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vele klachten. Ook in andere landen wereldwijd kwamen problemen met deze matjes aan het licht. Vanwege de verontrustende meldingen heeft IGZ destijds een onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek concludeerde IGZ dat terughoudendheid nodig is wat betreft gebruik van deze matjes.

De eerste gerapporteerde problemen betroffen matjes die via de vagina worden ingebracht, de zogenoemde transvaginale mesh. In de loop van de tijd werd duidelijk dat bij andere typen kunststof matjes of bandjes dezelfde soort klachten kunnen ontstaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor TVT-bandjes ter behandeling van stressincontinentie, matjes ter behandeling van darmverzakkingen en matjes die de baarmoeder of vaginatop aan het heiligbeen bevestigen. Ook kwamen meldingen binnen over mesh-gebruik bij liesbreuken en buikwandhernia’s.

De fabrikanten die deze meshes hebben geproduceerd zijn onder andere:
Johnson & Johnson, CR Bard, Davol, Boston Scientific, Island Biosurgical, Caldera Medical, Endo Pharmaceuticals, Covidien, American Medical Systems (AMS), Ethicon (Johnson & Johnson) en Mentor.

Wat we verstaan onder schade

Bij schade gaat het niet alleen om kosten voor een of meer hersteloperaties, maar om álle schade die voortvloeit uit het gebruik van het ondeugdelijke matje. Denk aan extra reiskosten, de eigen bijdrage van de zorgverzekeraar en verlies aan inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid. Ook op de langere termijn kan schade ontstaan, als bijvoorbeeld hersteloperaties niet meer mogelijk zijn.

Aanmelden voor de groepsclaim

Met enkele rechtsbijstandsverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt over de uitbesteding van alle bekkenbodemmatjeszaken aan ons kantoor. Heeft u bij een van deze verzekeraars een rechtsbijstandverzekering, dan neemt de verzekeraar de juridische kosten voor zijn rekening, tot een eventueel maximum verbonden aan uw polis. U kunt uw zaak bij de rechtsbijstandsverzekeraar aanmelden met het verzoek uw zaak uit te besteden aan ons kantoor. Wij ontvangen uw melding dan van uw rechtsbijstandsverzekeraar en nemen contact met u op.

Beschikt u niet over een rechtsbijstandsverzekering, neemt dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Waar u op moet letten bij schade verhalen

Bij het verhalen van schade zijn er twee dingen waar u goed op moet letten. Ten eerste op verval- en verjaringstermijnen. Ten tweede op de risico’s van medische machtigingen en vaststellingsovereenkomsten.

Verval- en verjaringstermijnen
Om schade te verhalen, kunt u de producent van het bekkenbodemmatje aansprakelijk stellen en/of de arts en het ziekenhuis. Dit noemen we respectievelijk productaansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid. Hierbij is het van belang te letten op verval- en verjaringstermijnen.

Voor de productaansprakelijkheid geldt in principe een vervaltermijn van tien jaar, vanaf het moment dat het product op de markt is gebracht. Vanwege deze vervaltermijn is het van belang dat bij een beroep op deze rechtsgrond ofwel de schadevergoeding binnen deze termijn geregeld is, ofwel een procedure bij de rechter aanhangig is gemaakt.

Echter, in een vonnis heeft de rechtbank onze argumentatie gevolgd over de rechtsgrond van de onrechtmatige daad die wij hebben aangevoerd. Dit betekent dat de rechtbank heeft geaccepteerd dat de onrechtmatige daad – en niet uitsluitend de productaansprakelijkheid – op deze zaken van toepassing is. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er gunstigere verjaringstermijnen gelden en helemaal geen vervaltermijn. Er loopt een door de wederpartij aangespannen hoger beroep in deze zaak. Lees meer.

Voor de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis geldt geen vervaltermijn. Wel geldt een wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar gerekend vanaf het moment dat u als slachtoffer bekend bent met de schade en de persoon die daarvoor aansprakelijk is. Deze verjaringstermijn kan, in tegenstelling tot de vervaltermijn, steeds opnieuw voor vijf jaar worden gestuit (tegengehouden).

Risico’s medische machtiging en vaststellingsovereenkomst
Mocht u op enige moment van een wederpartij een medische machtiging of vaststellingsovereenkomst ontvangen, dan adviseren wij deze niet te tekenen. Het is zeer risicovol om zonder onafhankelijk juridisch advies medische machtigingen of vaststellingsovereenkomsten te tekenen. U loopt bijvoorbeeld het risico dat uw medisch dossier wereldwijd bij bedrijven belandt die gelieerd zijn aan de producent. Ook loopt u het risico dat belangrijke schade niet vergoed wordt en u bij toekomstige schade niet meer bij de wederpartij kunt aankloppen.

Samen sterk


Iedere zaak die wij behandelen staat op zichzelf. De aard en ernst van het letsel en de omvang van de schade brengen wij voor iedere cliënt afzonderlijk in kaart. Niettemin geldt het adagium ‘samen sta je sterker’. Want de discussie over aansprakelijkheid speelt in iedere zaak. Omdat wij veel cliënten bijstaan, hebben wij veel kennis over deze materie. Bovendien kunnen we de kosten die wij moeten maken in de discussie over de aansprakelijkheid verdelen over meerdere cliënten. Dit maakt het voor u als cliënt aantrekkelijker om samen uw recht te halen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de behandeling van de groepsclaim of u aanmelden voor de groepsclaim, vul dan het contactformulier bekkenbodemmatje in. Wij helpen u graag en nemen spoedig contact met u op.

Voor algemene informatie over de problemen met kunststof bekkenbodemmatjes kunt u terecht op de website van stichting MeshedUp, een steunpunt voor slachtoffers.


Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen