Groepsclaims

Groepsclaim metaal-op-metaal-heupprotheses

Heeft u om medische redenen een metaal-op-metaal-heupprothese laten plaatsen en ondervindt u daarvan ernstige problemen? Wij behandelen een groepsclaim om de schade te verhalen bij producenten, artsen en ziekenhuizen. U vindt hier alle informatie over uw mogelijkheden om schade te verhalen en onze ondersteuning hierin.

Reden voor groepsclaim

Bij de metaal-op-metaal-heupprothese wordt een grote metalen kop en kom gebruikt. Door de wrijving van metaal op metaal kunnen kleine metaaldeeltjes loslaten en in het lichaam terechtkomen. Dit geeft bij veel patiënten klachten, zoals zwelling in en rondom de heup, pseudotumoren, pijn en bewegingsbeperking.

Naast klachten als zwellingen, pijn en bewegingsbeperking, hebben patiënten met ondeugdelijke heupprotheses vaak ook een hoge concentratie van chroom en kobalt in hun bloed. Soms zijn de problemen zo ernstig dat met spoed een heroperatie nodig is.

In eerste instantie kwamen meldingen binnen over twee typen heupprotheses van de Engelse firma DePuy Orthopaedics inc. Later kwamen ook klachten binnen over heupprotheses van andere bedrijven, zoals Wright Medical Technology inc., Biomet Nederland BV., Smith & Nephew B.V. en Zimmer.

Wat we verstaan onder schade

Bij schade gaat het niet alleen om kosten voor een hersteloperatie, maar om álle schade die voortvloeit uit het gebruik van de ondeugdelijke prothese. Denk aan extra reiskosten, de eigen bijdrage van de zorgverzekeraar en verlies aan inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid. Ook op de langere termijn kan schade ontstaan, als bijvoorbeeld hersteloperaties niet meer mogelijk zijn.

Sommige producenten en ziekenhuizen hebben aangegeven kosten voor extra onderzoek en een eventuele heroperatie te willen vergoeden. Deze kosten dekken echter niet alle mogelijke schade. Om deze overige schadeposten te verhalen, dient u de producent en/of het ziekenhuis aansprakelijk te stellen.

Aanmelden voor de groepsclaim

Met veel rechtsbijstandverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt over de uitbesteding van alle heupprothesezaken aan ons kantoor. Heeft u bij een van deze verzekeraars een rechtsbijstandverzekering, dan neemt de verzekeraar de juridische kosten voor zijn rekening, tot een eventueel maximum verbonden aan uw polis. U kunt uw zaak bij de rechtsbijstandsverzekeraar aanmelden met het verzoek uw zaak uit te besteden aan ons kantoor. Wij ontvangen uw melding dan van uw rechtsbijstandsverzekeraar en nemen contact met u op.

Beschikt u niet over een rechtsbijstandsverzekering, neemt dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Overeenkomst ASR-heupimplantaten DePuy

In samenwerking met een juridisch team uit Londen hebben we in 2015 een goed resultaat bereikt in vorderingen tegen producent DePuy. In vele procedures hebben wij consequent gepleit dat de zogenoemde ASR-heupimplantaten op een dusdanige wijze gebreken vertonen, dat de Britse fabrikant aansprakelijk is om Nederlandse ASR-patiënten te compenseren voor door hun geleden schade. Na twee jaar procesvoering zijn de partijen tot een goede overeenkomst gekomen. Deze overeenkomst is uitsluitend beschikbaar voor cliënten van ons kantoor en wij bevelen deze van harte aan.

Elke Nederlandse inwoner die compensatie wil voor een ondeugdelijke ASR-heupimplantaat kan uit deze overeenkomst voordeel halen. Wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier heupprotheses in. Wij helpen u graag en nemen spoedig contact met u op.

Waar u op moet letten bij schade verhalen

Bij het verhalen van schade zijn er twee dingen waar u goed op moet letten. Ten eerste op verval- en verjaringstermijnen. Ten tweede op de risico’s van medische machtigingen en vaststellingsovereenkomsten.

Verval- en verjaringstermijnen
Om schade te verhalen, kunt u de producent van de heupprothese aansprakelijk stellen en/of de arts en het ziekenhuis. Dit noemen we respectievelijk productaansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid. Hierbij is het van belang te letten op verval- en verjaringstermijnen. 

Voor de productaansprakelijkheid geldt in principe een vervaltermijn van tien jaar, vanaf het moment dat het product op de markt is gebracht. Vanwege deze vervaltermijn is het van belang dat bij een beroep op deze rechtsgrond ofwel de schadevergoeding binnen deze termijn geregeld is, ofwel een procedure bij de rechter aanhangig is gemaakt.

Echter, in een vonnis heeft de rechtbank onze argumentatie gevolgd over de rechtsgrond van de onrechtmatige daad die wij hebben aangevoerd. Dit betekent dat de rechtbank heeft geaccepteerd dat de onrechtmatige daad – en niet uitsluitend de productaansprakelijkheid – op deze zaken van toepassing is. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er gunstigere verjaringstermijnen gelden en helemaal geen vervaltermijn. Er loopt een door de wederpartij aangespannen hoger beroep in deze zaak. Lees meer.

Voor de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis geldt geen vervaltermijn. Wel geldt een wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar gerekend vanaf het moment dat u als slachtoffer bekend bent met de schade en de persoon die daarvoor aansprakelijk is. Deze verjaringstermijn kan, in tegenstelling tot de vervaltermijn, steeds opnieuw voor vijf jaar worden gestuit (tegengehouden).

Risico’s medische machtiging en vaststellingsovereenkomst
Mocht u op enige moment van een wederpartij een medische machtiging of vaststellingsovereenkomst ontvangen, dan adviseren wij deze niet te tekenen. Het is zeer risicovol om zonder onafhankelijk juridisch advies medische machtigingen of vaststellingsovereenkomsten te tekenen. U loopt bijvoorbeeld het risico dat uw medisch dossier wereldwijd bij bedrijven belandt die gelieerd zijn aan de producent. Ook loopt u het risico dat belangrijke schade niet vergoed wordt en u bij toekomstige schade niet meer bij de wederpartij kunt aankloppen.

Samen sterk

Iedere zaak die wij behandelen staat op zichzelf. De aard en ernst van het letsel en de omvang van de schade brengen wij voor iedere cliënt afzonderlijk in kaart. Niettemin geldt het adagium ‘samen sta je sterker’. Want de discussie over aansprakelijkheid speelt in iedere zaak. Omdat wij veel cliënten bijstaan, hebben wij veel kennis over deze materie. Bovendien kunnen we de kosten die wij moeten maken in de discussie over de aansprakelijkheid verdelen over meerdere cliënten. Dit maakt het voor u als cliënt aantrekkelijker om samen uw recht te halen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de behandeling van de groepsclaim of u aanmelden voor de groepsclaim, vul dan het contactformulier heupprothese in. Wij helpen u graag en nemen spoedig contact met u op.


Contactformulier heupprothese

"*" geeft vereiste velden aan

1Uw gegevens
2Gegevens behandeling
Naam*
Adres
DD dash MM dash JJJJ

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen