Reprorecht

Heeft u ook een ’factuur’ of ’berekening’ ontvangen van de Stichting Reprorecht? Betaalt u deze dan niet klakkeloos! Dit is in veel gevallen niet nodig. Gaat u hierop in, dan kan dit u jarenlang onnodig geld kosten!

AANMELDFORMULIER

De Stichting Reprorecht is een door de minister van justitie aangewezen rechtspersoon die belast is met het innen van vergoedingen die men verschuldigd is aan de auteursrechthebbenden indien er werken waarop auteursrecht rust, worden gekopieerd. In plaats van een percentage van het totale aantal geschatte kopieën vermenigvuldigd met € 0,045 per kopie als uitgangspunt voor de reprorechtvergoedingen (de oude regeling), wordt nu een systeem van forfaitaire bedragen gehanteerd. Genoemde partijen hebben op basis van de gevoerde onderhandelingen met VNO-NCW en MKB Nederland tarieftabellen opgesteld op basis waarvan de vergoedingen worden vastgesteld. Bedrijven zijn in deze tabellen ingedeeld op basis van het aantal werknemers en de sector waarin het bedrijf actief is. De te betalen bedragen lopen uiteen van € 18,00 tot € 4.950,– per jaar. Anders dan genoemde stichting doet voorkomen bent u niet gehouden het bedrag genoemd in de ‘factuur’ zonder meer te betalen. Het gaat hier slechts om een aanbod van de Stichting Reprorecht om met u tot overeenstemming te komen omtrent de hoogte van de te betalen vergoeding!

Ons bezwaar tegen genoemde nieuwe methode is exact hetzelfde als tegen de eerder gehanteerde methode: ondernemingen die minder reprorechtplichtige kopieën maken dan waarvoor ze worden aangeslagen zouden volgens deze regeling moeten betalen voor kopieën die niet gemaakt zijn. Dit is onrechtvaardig en in strijd met de strekking van de wet.

Wij hebben een juridische methode ontwikkeld die het naar onze mening voor de Stichting Reprorecht onmogelijk maakt de door haar voorgestelde vergoeding te innen. Deze methode is gebaseerd op het principe dat u uw bedrijfsprocessen dusdanig inricht en juridisch onderbouwt, dat u geen kopieën maakt van auteursrechtelijk beschermde werken, hetgeen meebrengt dat u, nu en in de toekomst, niets hoeft te betalen.

Deze methode is ontwikkeld naar aanleiding van de vele verzoeken die wij (ook dit jaar weer) van onze cliënten hebben ontvangen om de Stichting Reprorecht van repliek te dienen. Wij helpen u als ondernemer in deze zaak voor een vast bedrag van € 225,–, derhalve € 272,25 inclusief BTW). Indien wij al eerder namens u optraden inzake reprorecht geldt voor u een tarief van € 75,– excl. BTW (derhalve EURO 90,75 incl. BTW).

Daarvoor doen wij het volgende:

1. Wij maken namens u bezwaar tegen het door u ontvangen schrijven van de Stichting Reprorecht en handelen de daaruit voortvloeiende correspondentie af.

2. Wij stellen u de door ons ontwikkelde methode beschikbaar waarmee u juridisch hard kunt maken dat u geen kopieën maakt van auteursrechtelijk beschermde werken.

Wanneer u van onze diensten gebruik wilt maken volgt u het volgende stappenplan.

U vult het aanmeldingsformulier dat u via de link onderaan deze pagina aantreft in en klikt op ’verzenden’.

U ontvangt van ons direct een e-mail met een ontvangstbevestiging en de voorwaarden voor deelname aan onze actie en een uniek kenmerk.

Indien u akkoord gaat, maakt u het bedrag dat voor u van toepassing is over onder vermelding van het aan u toegewezen kenmerk. Hierbij geldt: betaling is opdracht.

Per e-mail ontvangt u onze bevestiging van de opdracht waarin wij u tevens concreet adviseren omtrent de direct te ondernemen stappen die nodig zijn voor de onderbouwing van de door ons te versturen afwijzing van het aanbod van de Stichting Reprorecht.

Wij reageren namens u schriftelijk op de door de Stichting Reprorecht toegezonden ‘factuur’ of ‘berekening’. Wij wijzen dan gemotiveerd het aanbod van de Stichting Reprorecht af.

Wij adviseren u hoe u uw bedrijfsprocessen kunt inrichten en juridisch onderbouwen om nu en in de toekomst te voorkomen dat u de gevraagde vergoeding onnodig moet betalen.

Wij voeren zo nodig een ook door u ondersteund proefproces om de werkwijze van de Stichting Reprorecht aan de kaak te stellen.

De oude regeling is onder druk van het massale verzet, waaronder onze actie, van tafel gegaan. Steun ons ook deze nieuwe regeling aan de kaak te stellen.

Voor de overige ondernemingen geldt dat, indien zij het niet eens zijn met de nieuwe ‘facturen’ of ‘berekeningen’, wij desgewenst wederom namens hen bezwaar maken. Voor bestaande Reprorecht-cliënten zullen wij zoals gezegd een gereduceerd tarief van € 75,– hiervoor in rekening brengen en voor nieuwe cliënten € 225,– (exclusief BTW). Uiteraard nemen wij wederom ook de eventuele vervolgcorrespondentie met betrekking tot de ‘facturen’  voor onze rekening.

Indien u wenst deel te nemen verzoeken wij u het formulier volledig in te vullen.

Klik hier voor het laatste nieuws over reprorecht.

AANMELDFORMULIER

Aan Reprorecht gerelateerde nieuwsberichten

Reprorecht uitgebreid in plaats van afgeschaft?

30 januari 2013

Al sinds 2003 hebben wij vele cliënten die het niet eens waren met de ‘factuur’of ‘berekening’ die zij ontvingen van De Stichting Reprorecht met succes mogen bijstaan. Hierbij gaat het om ondernemers die geacht worden …

Betaal niet klakkeloos ‘factuur’ van Stichting Reprorecht!

27 oktober 2011

Wij krijgen de laatste tijd weer veel vragen over 'facturen' die de Stichting Reprorecht rondstuurt. Al sinds 2003 hebben wij vele cliënten die het niet eens waren met de ‘factuur’of ‘berekening’ die zij ontvingen van De …

Reprorecht

26 oktober 2004

Heeft u ook een 'factuur' of 'berekening' ontvangen van de Stichting Reprorecht? Betaalt u deze dan niet klakkeloos! Dit is in veel gevallen niet nodig. Gaat u hierop in, dan kan dit u jarenlang onnodig …

Reprorecht

23 april 2004

De Stichting Reprorecht enerzijds en VNO NCW en MKB-Nederland anderzijds hebben overeenstemming bereikt met betrekking tot een nieuwe regeling voor het innen van de reprorechtvergoedingen bij het bedrijfsleven. Anders dan betrokkenen suggereren is deze overeenkomst …