Reprorecht

De Stichting Reprorecht enerzijds en VNO NCW en MKB-Nederland anderzijds hebben overeenstemming bereikt met betrekking tot een nieuwe regeling voor het innen van de reprorechtvergoedingen bij het bedrijfsleven. Anders dan betrokkenen suggereren is deze overeenkomst echter niet automatisch van toepassing op de rechtsverhouding tussen u en de Stichting Reprorecht. In de wet is geregeld dat u slechts een vergoeding behoeft te betalen voor het maken van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken. De overeenkomst tussen bovengenoemde partijen verandert daar niets aan. Het gevolg van deze overeenkomst is wel dat genoemde stichting de reprorechtvergoedingen volgens een andere methode zal berekenen. Helaas hanteert zij hierbij allerlei criteria behalve de enige juiste: het aantal reprorechtplichtige kopieën.

De nieuwe regeling ziet er op hoofdpunten als volgt uit:
In plaats van een percentage van het totale aantal geschatte kopieën vermenigvuldigd met € 0,045 per kopie als uitgangspunt voor de reprorechtvergoedingen, wordt vanaf nu een systeem van forfaitaire bedragen gehanteerd. Genoemde partijen hebben op basis van de gevoerde onderhandelingen tarieftabellen opgesteld op basis waarvan de vergoedingen worden vastgesteld. Bedrijven zijn in deze tabellen ingedeeld op basis van het aantal werknemers en de sector waarin het bedrijf actief is. De te betalen bedragen lopen uiteen van € 15,62 tot € 4.350,– per jaar.

Ons bezwaar tegen deze methode is exact hetzelfde als tegen de eerder gehanteerde methode: ondernemingen die minder reprorechtplichtige kopieën maken dan waarvoor ze worden aangeslagen zouden volgens deze regeling moeten betalen voor kopieën die niet gemaakt zijn. Dit is onrechtvaardig en in strijd met de wet.

De Stichting Reprorecht zal dit jaar nieuwe ‘facturen’ sturen met inachtneming van het nieuwe systeem voor de jaren 2003 en 2004, waarbij de regeling voor afgelopen jaar met terugwerkende kracht zal worden toegepast. Ondernemers krijgen de mogelijkheid via de website van de Stichting Reprorecht aan te geven dat er geen kopieerapparaat in de onderneming aanwezig is. Zij zullen geen factuur ontvangen. Let u er hierbij wel op dat u zich door het inzenden van het elektronische formulier niet ongewild conformeert aan enige voorwaarden van de Stichting Reprorecht.

Concreet adviseren wij u met betrekking tot deze nieuwe regeling als volgt:
Wij kunnen ons voorstellen dat de ondernemingen die in de laagste categorieën vallen en die derhalve voor slechts enkele tientjes worden aangeslagen om er van af te zijn, bereid zullen zijn hiervoor te betalen. Dit is weinig principieel, maar wel begrijpelijk. Wij adviseren deze ondernemers onder protest te betalen en de algemene voorwaarden van de Stichting Reprorecht uitdrukkelijk van de hand te wijzen. Doet u dit niet dan gaat u een overeenkomst voor onbepaalde tijd met de Stichting Reprorecht aan, hetgeen waarschijnlijk niet uw bedoeling is. Ondernemers die al tot onze reprorechtcliënten behoren zullen wij op verzoek gratis een model toesturen dat zij hiervoor kunnen gebruiken.

Voor de overige ondernemingen geldt dat, indien zij het niet eens zijn met de nieuwe ‘facturen’ of berekeningen’, wij graag wederom namens hen bezwaar maken.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen