Veilige werkomgeving

Een werkgever moet volgens de wet zorgen voor een veilige werkomgeving van de werknemer. Dit komt er op neer dat een werkgever díe maatregelen moet nemen, die redelijkerwijs mogelijk zijn om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Voldoet de werkgever niet aan deze voorwaarden, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer lijdt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden.

De vraag is natuurlijk wanneer de werkgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen, maar ook wat nu tot de werkomgeving behoort. Met name die laatste vraag stond centraal in een geschil dat recent aan het Gerechtshof in Den Haag werd voorgelegd.

Een werkneemster verlaat na afloop van een werkdag via de normale route het bedrijfspand. Op het plein voor het pand komt zij ten val als gevolg van losliggende kiezelstenen en loopt daarbij ernstig letsel aan haar pols op. De werkgever is geen eigenaar van het pand, maar heeft wel de zorg over het onderhoud van het buitenterrein. De werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk. De werkgever wijst aansprakelijk af, omdat, zo stelt hij, het terrein waar de werkneemster gevallen is, niet meer behoort tot de werkplek. De rechter in eerste aanleg is het met de werkgever eens. De werkneemster laat het hier niet bij zitten en legt de zaak voor aan het Hof. En met succes.

Het Hof oordeelt aldus. Werknemers van het bedrijf moeten via het betreffende voorterrein naar hun werkplek lopen. De aanwezigheid van de werkneemster op het voorterrein heeft daardoor voldoende verband met haar werkzaamheden om dit voorterrein te kwalificeren als (onderdeel van de) werkplek. Dit geldt te meer nu de werkgever zeggenschap over het voorterrein heeft. Nu de werkgever niet aan zijn verplichting heeft voldaan om voor een veilige werkplek te zorgen, is hij naar het oordeel van het Hof aansprakelijk en dient hij de schade van de werkneemster te vergoeden.

Met deze uitspraak wil het Hof niet zeggen dat werkgevers in alle omstandigheden aansprakelijk zijn voor ongevallen die werknemers overkomen tijdens de route van of naar het werk. Het hangt af van de omstandigheden van het geval.

Heeft u letsel opgelopen tijdens uw werk, dan loont het dus beslist de moeite om te onderzoeken of uw werkgever voldaan heeft aan zijn zorgplicht. Wij adviseren u hierover graag.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen