Chroom-6

Er is op dit moment veel media-aandacht voor de kwestie van de zieke defensiemedewerkers als gevolg van het gebruik van Chroom-6 houdende verf. Bij ons hebben zich echter eveneens slachtoffers gemeld die elders (de civiele luchtvaartindustrie) met deze gevaarlijke stof hebben gewerkt en als gevolg van onvoldoende beschermende maatregelen ernstig ziek zijn geworden.

Chroom-6 wordt al tientallen jaren gebruikt in de verf- en staalindustrie en in het bijzonder ten behoeve van de militaire en civiele luchtvaart. Voor bepaalde vliegtuigen en helikopters wordt chroom 6-houdende verf zelfs beschouwd als een noodzakelijk middel om corrosie tegen te gaan. Chroom-6 heeft één groot nadeel: in vaste vorm kan het geen kwaad, maar als het als stof vrijkomt, kan zelfs een kleine hoeveelheid al kanker veroorzaken. De gezondheidsrisico’s van chroom-6 zijn al jaren bekend, maar pas sinds begin 2014 lijken (oud-)medewerkers van het Ministerie van Defensie en diverse (toeleveranciers van) luchtvaartmaatschappijen te vermoeden ziek te zijn (geworden) door het werken met chroom-6 houdende verf.

Ons bereiken vragen van diverse (oud)medewerkers van Defensie en civiele ondernemingen met ernstige medische klachten. Reden voor ons om u via dit nieuwsbericht te informeren.

Zeer recent hebben de vakbonden, o.a. het VBM, en het Ministerie van Defensie afspraken gemaakt over een tegemoetkomingsregeling voor zieke defensie-medewerkers die hebben gewerkt met het kankerverwekkende chroom-6. Inmiddels hebben een kleine 1000 (oud-) medewerkers van Defensie die hebben gewerkt met chroom-6 of de camouflageverf CARC (met daarin chroom-6) zich bij een speciaal meldpunt op internet aangemeld.

De tegemoetkomingsregeling treedt in op 1 maart 2015 en geldt voor een periode van 2 jaar. Deze termijn houdt verband met het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat uitvoeren naar het verband tussen werken met chroom-6 houdende stoffen en bepaalde ziektes.

De regeling stelt als o.a. eis voor het beschikbaar stellen van een tegemoetkoming dat de deze door de (oud-) defensiemedewerker (burger/militair – ook dienstplichtig) zelf is aangevraagd, dat hij/zij lijdt aan één of meer van de in de regeling genoemde ziektes en/of aandoeningen en dat hij/zij minimaal 12 maanden heeft gewerkt met chroom-6 houdende stoffen. In de regeling is een uitgebreide lijst opgenomen van functies bij verschillende defensieonderdelen, zoals monteurs, schilders, gritstralers, ontroesters, verfspuiters, lassers, herstellers wapensystemen, frezers/draaiers.

Ook nabestaanden van de een getroffen (oud-) defensiemedewerker kunnen een tegemoetkoming ontvangen, maar die moet wel bij leven zijn aangevraagd door de betreffende (oud-) defensiemedewerker.

De ziektes en/of aandoeningen zijn onderverdeeld in 4 categorieën:
Categorie 1: longkanker en/of neuskanker
Categorie 2: allergisch contacteczeem, allergisch beroepsastma, croomzweren en neusseptumperforatie
Categorie 3: maagkanker en andere gastro-intestinale kanker; chronische longaandoeningen en nieraandoeningen
Categorie 4: immunologische aandoeningen anders dan allergie.

De te verkrijgen tegemoetkoming is afhankelijk van de aard van de aandoening:
Categorie 4: € 3.000,–
Categorie 3: € 7.500,–
Categorie 2: € 5.000,–
Categorie 1: € 15.000,–

Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming, dan kunt u ook aanspraak maken op ondersteuning bij het verkrijgen van uitkeringen of voorzieningen uit andere regelingen.

Wanneer u meer chroom-6 gerelateerde ziektes/aandoeningen heeft, bepaalt de ziekte/aandoening die recht geeft op de hoogste tegemoetkoming de hoogte van het te ontvangen bedrag. Bijvoorbeeld: iemand die zowel een huidaandoening als longkanker heeft, ontvangt een tegemoetkoming van € 15.000,–. Iemand die naast een huidziekte heeft ook een immunologische aandoening heeft ontvangt € 5.000,–.

De tegemoetkomingsregeling is een voorlopige regeling en betreft geen definitieve schadeloosstelling. Als namelijk uit het RIVM-onderzoek blijkt dat er een oorzakelijk/causaal verband is tussen een bepaalde ziekte en werken met chroom-6 houdende stoffen, dan kan de belanghebbende bij de regeling een volledige schadevergoeding eisen.

Wanneer uit het RIVM-onderzoek blijkt dat er toch geen oorzakelijk verband is en u heeft een tegemoetkoming ontvangen, dan hoeft u volgens de regeling de tegemoetkoming niet terug te betalen. Tenzij u bewust (en dus verwijtbaar) valse informatie heeft verstrekt.

Wij verwachten dat het eerder genoemde causaal verband zal worden bevestigd door het RIVM-onderzoek. De weg om Defensie en andere werkgevers die hun werknemers met chroom-6 lieten of laten werken en daarbij onvoldoende beschermende maatregelen hebben genomen aansprakelijk te stellen wordt daarmee vrijgemaakt en wij zullen namens onze cliënten volledige schadevergoeding vorderen.

Heeft u gewerkt met chroom-6 en heeft u gezondheidsklachten die daarmee verband zouden kunnen houden, neemt u dan contact op voor een vrijblijvend advies.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen