Stint

Claims/Stint [3]

Update claims Stint

Hieronder volgt een update in de zaak betreffende de schadeclaims ter zake van de Stint. Inmiddels zijn wij met deze claim gestart. Neemt u gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.

In deze zaak achten wij de producent van de Stint aansprakelijk voor het op de markt brengen van een gebrekkig product. Deze gebrekkigheid, die tot gevaarlijke situaties kan leiden, is vastgesteld door het TNO in een onderzoek dat was aangevraagd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Als gevolg van deze gebreken beantwoordde de Stint bovendien niet aan de verwachtingen die de kopers hiervan op grond van de wet mochten ontlenen, zoals de verwachting dat de Stint veilig was en op de openbare weg gebruikt kon worden.

Producent

Wij hebben namens onze cliënten de producent van de Stints reeds aansprakelijk gesteld voor de schade die bij hen is opgetreden door het gebruiken van de Stint (of het maken van kosten) door het verbod voor gebruik alsmede voor de ombouwkosten. Deze heeft hier tot voorshands afwijzend op gereageerd. Wij zullen daarom op korte termijn overgaan tot vervolgstappen.

Rapport OVV en rol overheid

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op 16 oktober 2019 een rapport gepresenteerd waarin deze concludeert dat er onvoldoende aandacht is voor de veiligheid bij de toelating van ‘lichtgemotoriseerde’ voertuigen als de Stint op de weg en dat er bovendien te veel verschillende procedures bestaan.

In de media is tevens aandacht besteed aan een oproep van een kinderopvangorganisatie tot deelname aan een andere groepsclaim, waarbij het doel zou zijn om de overheid aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Een dergelijke vordering zal echter juridisch veel ingewikkelder zijn dan een vordering tegen de producent. Bovendien zal een procedure tegen de overheid naar verwachting een langdurige en kostbare kwestie worden, niet in de laatste plaats omdat de overheid naar verwachting niet open zal staan voor het treffen van een minnelijke regeling met gedupeerden.

Wij zullen desalniettemin wel zorg dragen voor stuiting van vorderingen tegen de overheid, zodat deze eventueel in een later stadium alsnog kunnen worden ingesteld.

Aanmelden

Wanneer u dit nog niet heeft gedaan, kunt u zich hieronder bij ons aanmelden

Neemt u gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.

 

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen