Green Horizon: eerste vonnis, Bakker veroordeeld

Eerder berichtten wij dat vele honderden mensen in de periode 2004 tot 2007 voor duizenden euro’s geïnvesteerd hadden in houtplantages van Green Horizon Sp.z.o.o. (hierna: ‘Green Horizon’) in Polen. Er werd bemiddeld door AWB Adviesgroep B.V. te Purmerend (hierna: “AWB Adviesgroep’) en gerenommeerde kredietverstrekkers waren bereid gebleken de investeringen te financieren. Deze investeringen zijn zoals bekend in rook opgegaan. Aan deze zaak besteedden het Vara programma Kassa en het NOS journaal eerder aandacht.

Inmiddels heeft de rechtbank een eerste vonnis gewezen waarin de bestuurder van Green Horizon en AWB Adviesgroep zijn veroordeeld.

De rechtbank overwoog onder meer:

4.8. De rechtbank overweegt als volgt. Bakker heeft allereerst niet betwist dat Green Horizon en AWB Adviesgroep in 2005 en 2006 (toen XXX hun beleggingsovereenkomsten met Green Horizon sloten) niet beschikten over een definitieve vergunning van de AFM. Het vermelden in de brochure van AFM-vergunningnummers, zonder enig voorbehoud, terwijl Green Horizon en AWB Adviesgroep niet over definitieve vergunningen van de AFM beschikten (zelfs als juist zou zijn dat de ondernemingen wel een vergunning hadden aangevraagd, zoals Bakker stelt, maar door hem op geen enkele wijze is aangetoond), is onrechtmatig. Hierdoor zijn potentiële beleggers (en ook XXX) immers misleid. Dat zij hierdoor schade hebben geleden, volgt uit de eigen stellingen van Bakker: de kosten van de vergunningaanvraag zijn immers de belangrijkste oorzaak geweest van het faillissement van Green Horizon. Het verweer van Bakker dat Green Horizon en AWB Adviesgroep beschikten over een voorlopige vergunning (en zijn bewijsaanbod ter zake) kan Bakker dan ook niet baten.

4.9. Van dit handelen kan Bakker (ook) persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt, aangezien hij zowel bij Green Horizon als AWB Adviesgroep statutair bestuurder was, hij – zoals uit alle door XXX overgelegde correspondentie blijkt en door Bakker ook niet (gemotiveerd) is weersproken – bij beide ondernemingen aan de touwtjes trok, en de aan de (potentiële) beleggers in de brochure verstrekte informatie uit zijn koker kwam.

4.10. De overige stellingen van partijen betreffende het onrechtmatig handelen en de aansprakelijkheid van Bakker behoeven in het licht van het voorgaande eigenlijk geen verdere bespreking. Ten overvloede wordt evenwel nog het volgende overwogen. Bakker heeft zijn verweer op geen enkel punt met stukken onderbouwd, terwijl dit wel op zijn weg had gelegen. Hij heeft niet alleen geen stukken overgelegd waaruit zou kunnen blijken dat Green Horizon en AWB Adviesgroep (in2005-2006) een vergunning bij de AFM hebben aangevraagd, maar ook geen stukken die aantonen dat Green Horizon plantages bezat (of huurde) in Polen waar Robiniabomen waren geplant en groeiden, en dat de inleg van XXX (en andere participanten) in Robiniahoutplantages is geïnvesteerd, terwijl hij (als enige) over de administratie van beide ondernemingen beschikt. Bakker heeft niet gesteld (en ook is niet gebleken) dat hij niet (meer) over deze administratie beschikt. Integendeel, in zijn brief van 30 maart 2010 (zie hiervoor onder 2.19) schrijft Bakker juist dat de AFM de hele administratie heeft gekopieerd. De rechtbank is van oordeel dat op Bakker als (vertegenwoordiger) van een beleggingsmaatschappij en effectenbemiddelaar in dit geval een verzwaarde stelplicht rust ten aanzien van het door hem gevoerde verweer en dat hij niet kan volstaan met een blote ontkenning van al hetgeen XXX naar voren hebben gebracht of blote beweringen van het tegendeel (vergelijk HR 15 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1083 en de conclusie A-G voor HR 11 juli 2008, ECLI:NL:PHR:2008:8C8967). Dit geldt temeer nu XXX hun stellingen waar mogelijk hebben onderbouwd met stukken, te weten de correspondentie die zij van Bakker hebben ontvangen (terwijl zij over andere stukken – door toedoen van Bakker – niet beschikken) en dat op sommige punten de stellingen van Bakker zelf reeds (lijken te) impliceren dat beweringen in de brochure niet kunnen kloppen: hoe kan bijvoorbeeld een belegger het economisch eigendom van een perceel met daarop bomen verkrijgen, zoals in de beleggingsovereenkomsten stond vermeld, als Green Horizon de grond slechts huurde van de Poolse Staat? In dit verband wordt ook meegewogen dat XXX ter onderbouwing van hun betoog dat sprake is van oplichting – onderbouwd met stukken – hebben gesteld dat Bakker ook na het (beweerde?) faillissement van Green Horizon (onder verschillende namen) nog is doorgegaan met het aanbieden van beleggingen in Robiniahoutplantages onder de naam Green Horizon (toen via een nieuwe vennootschap, Robinia Invest GmbH, althans via European Forestry). Op deze stellingen van XXX is Bakker in het geheel niet ingegaan. Dit alles betekent dat Bakker de stellingen van XXX onvoldoende gemotiveerd heeft betwist en dat de rechtbank (op de voet van artikel 149 Rv) niet anders kan dan vaststellen dat Green Horizon en AWB Adviesgroep de door XXX ingelegde gelden niet in Robiniahoutplantages hebben geïnvesteerd. Het spreekt voor zich dat Green Horizon en AWB Adviesgroep door de door de participanten ingelegde gelden niet in Robiniahoutplantages te investeren, ook hebben gehandeld in strijd met de wet en in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt en dus onrechtmatig hebben gehandeld jegens XXX. Ook van dit onrechtmatig handelen kan Bakker persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt, zodat hij ook op grond van dit handelen aansprakelijk is voor de schade die XXX hebben geleden. Dat de AFM Green Horizon en AWB Adviesgroep – kennelijk – geen boete heeft opgelegd en het openbaar ministerie heeft besloten Bakker niet te vervolgen wegens oplichting en/of valsheid in geschrifte, doet hier niet aan af .

4.11. Nu Bakker niet aan zijn (verzwaarde) stelplicht heeft voldaan, wordt aan bewijslevering niet toegekomen, zodat zijn bewijsaanbod (gedaan in de conclusie van antwoord en ter comparitie) om nadere stukken over te leggen waarmee zou kunnen worden aangetoond dat Green Horizon en AWB Adviesgroep grond hebben gehuurd van de Poolse Staat en een bomenleverancier hadden, wordt gepasseerd.

Wilt u zich melden als gedupeerde of meer informatie, neemt u dan contact met ons op.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen