MH17

Vliegramp MH17

Namens de Stichting ter Bevordering van de Belangen van de Nabestaanden van Vliegramp MH 17 (‘Stichting MH 17’, in oprichting) richtten wij 10 september jl. een schrijven aan minister-president Rutte. Hierin manen wij het kabinet tot meer voortvarendheid bij het onderzoeken van de toedracht van de ramp. Voorkomen dient te worden dat – net zoals wij hebben meegemaakt bij de Bijlmervliegramp waarbij wij als advocaten voor de nabestaanden betrokken waren – te laat relevant feitenonderzoek gedaan wordt. Hierbij dient het kabinet internationale steun te verwerven voor een hardere opstelling jegens de Russische Federatie, de separatisten en Oekraïne. De internationale gemeenschap zou af moeten dwingen dat ongehinderd onderzoek op de crash site alsnog onmiddellijk, voor de inval van de winter, mogelijk wordt.

Wij schreven de minister-president onder meer:

Het onderzoek op de crash site in Oost-Oekraïne dat dient om de stoffelijke resten van de slachtoffers veilig te stellen en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers in te zamelen, maar ook om bewijsmateriaal te vergaren omtrent de oorzaak van de vliegramp zou onder Nederlandse leiding plaatsvinden. Dit onderzoek ter plaatse heeft aanzienlijke vertraging opgelopen door de veiligheidssituatie vanwege de burgeroorlog tussen Oekraïne enerzijds en separatisten (al dan niet ondersteund door de Russische Federatie) anderzijds. Inmiddels is een staakt-het-vuren tussen Oekraïne en de separatisten overeengekomen. Dit heeft echter tot nu toe niet geleid tot een daadwerkelijke hervatting van het bedoelde onderzoek op de crash site.

Het is echter van eminent belang dat dit nu met voortvarendheid ter hand genomen wordt en dat u terzake met spoed in actie komt en het niet laat bij woorden alleen. Dit is van grote betekenis voor de nabestaanden: de ervaring bij dit soort rampen leert immers dat bij de verwerking van het onvoorstelbare leed van de nabestaanden het vaststellen van de toedracht van het gebeurde een bijdrage kan leveren bij het verwerkingsproces. Bovendien dient voorzover de overblijfselen van de slachtoffers nog niet zijn veiliggesteld, dit alsnog met spoed te geschieden, alsmede dienen de nabestaanden de beschikking te krijgen over de persoonlijke bezittingen voorzover deze nog op de crash site aanwezig zijn.

Bij de afhandeling van de Bijlmervliegramp (waarbij ik als advocaat betrokken was) heeft de betrokken minister mij achteraf verzekerd dat zij er bijzonder veel spijt van had dat zij niet de geëigende maatregelen direct na de ramp genomen had. Dit gebeurde niet uit onwil maar wel door bureaucratische traagheid. Wij doen een klemmend beroep op u ervoor zorg te dragen dat hier niet hetzelfde gaat plaatsvinden.

Wat kan en moet er nu gebeuren, waaraan de hoogste prioriteit moet worden toegekend?

Vermeden moet worden dat opnieuw eindeloos praten en overleg volgt, maar u dient zowel Oekraïne, de separatisten als Rusland een ultimatum te stellen en te sommeren om de veiligheid van de Nederlandse en onder Nederlandse verantwoordelijkheid werkende onderzoekers van Maleisië, Australië en andere nationaliteiten te garanderen en te waarborgen. De verklaring terzake dient uiterlijk binnen 3 dagen na heden in uw bezit te zijn. Mocht hieraan niet worden voldaan, dan wendt Nederland zich tot de Veiligheidsraad met het verzoek terzake een beslissing te nemen en zonodig sancties te treffen om de ingebreke zijnde partij tot nakoming te bewegen.

Bent u nabestaande? U kunt zich hier vrijblijvend aanmelden.

Het televisieprogramma Hart van Nederland besteedde 11 september 2014 aandacht aan deze kwestie. Klik hier om te bekijken.

Meer over de vliegramp MH17 vindt u hier.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen