Heeft u ook een ‘factuur’ of ‘berekening’ ontvangen van de Stichting Reprorecht? Betaalt u deze dan niet klakkeloos!

Dit is in de meeste gevallen niet nodig. Gaat u hierop in, dan kan dit u jarenlang onnodig geld kosten!

De Stichting Reprorecht is een door de minister van justitie aangewezen rechtspersoon die belast is met het innen van vergoedingen die men verschuldigd is aan de auteursrechthebbenden indien er werken waarop auteursrecht rust, worden gekopieerd. De ‘factuur’ of ‘berekening’ die u heeft ontvangen is gebaseerd op een schatting op basis van een onderzoek naar het kopieergedrag van ondernemers in uw branche. Anders dan genoemde stichting doet voorkomen bent u niet gehouden dit bedrag zonder meer te betalen. Het gaat hier slechts om een aanbod van de Stichting Reprorecht om met u tot overeenstemming te komen omtrent de hoogte van de te betalen vergoeding!

Wij hebben een juridische methode ontwikkeld die het naar onze mening voor de Stichting Reprorecht onmogelijk maakt de door haar voorgestelde vergoeding te innen. Deze methode is gebaseerd op het principe dat u uw bedrijfsprocessen dusdanig inricht en juridisch onderbouwt, dat u geen kopieën maakt van auteursrechtelijk beschermde werken, hetgeen meebrengt dat u niets hoeft te betalen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen