Schadeclaim na ontslag frauderende werknemer

Gedwongen ontslag

Wanneer sprake is van een gedwongen ontslag van een werknemer kan er voor zowel de werkgever als de werknemer veel op het spel staan. Voor de werknemer dreigt verlies van zijn bron van inkomsten en komt mogelijk zijn recht op een WW-uitkering in gevaar. De werkgever loopt het risico te worden veroordeeld tot betaling van een forse ontslagvergoeding of zelfs tot het weer in dienst moeten nemen van de werknemer.

Of sprake is van een ontslag om bedrijfseconomische redenen, een gewichtige reden (bijvoorbeeld disfunctioneren van de werknemer) of ontslag op staande voet, aan alles wat de werkgever doet of nalaat kunnen door de rechter financiële of procedurele consequenties worden verbonden. In het uiterste geval kan worden geoordeeld dat het ontslag niet geldig is en de arbeidsovereenkomst voortduurt, dan wel dat de handelwijze van de werkgever aanleiding vormt om aan de werknemer een veel hogere vergoeding toe te kennen dan gemiddeld.

Voor de werkgever geldt daarbij bovendien dat van deze in het algemeen – meer dan van de werknemer – wordt verwacht dat deze zijn zaakjes op orde heeft. Alleen al om deze redenen is het van groot belang om in een zeer vroeg stadium alvast overleg te plegen met een advocaat of jurist.

Frauderende werknemer

Het door een werknemer plegen van fraude ten opzichte van zijn werkgever, bijvoorbeeld door bedrijfseigendommen te stelen of gelden te verduisteren, vormt
– vooropgesteld dat de gepleegde feiten kunnen worden bewezen – een geldige reden voor ontslag op staande voet. Ook hier dient de werkgever uiterst zorgvuldig mee om te gaan, wederom is (tijdig) overleg met de advocaat zeer aan te bevelen.

Door het ontslag op staande voet eindigt het recht van de werknemer op loondoorbetaling direct. Minder bekend is dat art. 7:677 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de partij die de ander op deze manier een aanleiding voor onmiddellijk ontslag verschaft, tegenover die partij schadeplichtig wordt. De werkgever kan de geleden schade dus verhalen op de frauderende werknemer. De hoogte van de schadevergoeding kan (naar keuze van de werkgever) een maandsalaris bedragen of het volledige schadebedrag. Ook indien de definitieve hoogte van het schadebedrag nog niet bekend is, kan dus een vordering worden ingesteld tegen de ex-werknemer of eventuele derden die bij de fraude betrokken zijn geweest of hiervan hebben geprofiteerd.

Onze advocaten kunnen u bijstaan bij de voorbereiding en afwikkeling van het ontslag, alsmede bij het instellen van de vordering tot schadevergoeding.

Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen