Update Lekker Leven-zaak

De heer Leroi verkeert nog steeds in voorlopige hechtenis en heeft nu de laatste 30 dagen verlenging, voordat een zitting formeel moet plaatsvinden gekregen. De zogenaamde pro forma zitting zal nu plaatsvinden op 19 september a.s.. Ik wijs erop dat:

-het hier een strafzaak betreft en het in principe hierbij niet gaat om het terugkrijgen van gelden;

-dit geen inhoudelijke zitting is, zodat wellicht slechts enkele aspecten (namelijk voor zover van belang voor de voortzetting van de hechtenis) aan de orde zullen komen.

De strafzitting waarbij de zaak wel als geheel behandeld wordt (dat wil zeggen de strafrechtelijke kant van de zaak) zal naar verwachting in december plaatsvinden.

Bij justitie hebben zich 175 slachtoffers gemeld.

Er loopt bij justitie een onderzoek met het oog op het instellen van een ontnemingvordering, dat wil zeggen dat getracht zal worden ook langs justitiële weg gelden te achterhalen. Overigens zal dit naar verwachting niet veel zijn, zodat het als bekend aangewezen blijkt dat wij trachten in een civiele vordering de betrokkenen die (mede) aansprakelijk zijn aan te spreken.

Een bedrag van ruim 5 miljoen euro is “zoek”. Een en ander geldt voor Nederland en derhalve niet voor België.

Wat dit laatste betreft hebben wij volgende week een nader gesprek met de Belgische justitie, waarna wij u zo mogelijk nader berichten.

Nogmaals wijzen wij erop dat wat via onze kanalen wordt verkregen slechts ten bate van onze cliënten strekt. Uiteraard hebben wij ons ook gemeld bij justitie voor verdeling van de gelden die door deze eventueel nog boven water worden gebracht.

Tenslotte wijzen wij erop dat wij met het oog op de bespreking in België in week 36 (maandag 4 september a.s.) gaarne vóór deze datum uw bevestiging van opdracht ontvangen voor zover deze nog niet in ons bezit is. (Ook uw eventuele rechtsbijstandverzekeraar dient u op deze datum te wijzen.)

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen