Update Reprorecht

Nadat een groot aantal ondernemers bezwaar heeft gemaakt tegen de door Stichting Reprorecht verzonden ‘factuur’ of ‘berekening’, heeft Stichting Reprorecht hierop in enkele gevallen gereageerd. Indien u zich inmiddels bij ons heeft aangemeld, ontvangt u na ontvangst van deze reactie uiteraard een kopie hiervan. Aan ondernemers die in hun reactie een opgave van het werkelijke kopieervolume hebben gedaan, kondigt Stichting Reprorecht zoals verwacht aan een aangepaste factuur te zullen zenden. Ten aanzien van het reprorechtplichtig percentage houdt Stichting Reprorecht vast aan de in haar opdracht verrichte onderzoeken en lijkt hiermee vooralsnog niet bereid het percentage in individuele gevallen aan te passen. Stichting Reprorecht stelt voorts dat, indien de factuur niet wordt voldaan, geen overeenstemming met de Stichting bestaat en derhalve sprake is van inbreuk op auteursrechten. Stichting Reprorecht kondigt voorts verdere stappen aan tegen ondernemers die de factuur niet betalen. Naar onze mening is een dergelijke inbreuk echter zeer lastig te bewijzen en rust bovendien de bewijslast hiervan niet op de ondernemer, doch op Stichting Reprorecht zelf.

Verstreken termijn

Zelfs indien de door Stichting Reprorecht gestelde reactietermijn van 30 dagen reeds mocht zijn verstreken, blijkt dit nog geen onherroepelijke gevolgen te hebben. Stichting Reprorecht heeft het standpunt van Van der Goen erkend dat uit het verstrijken van de termijn niet het bestaan van een overeenkomst met Stichting Reprorecht mag worden afgeleid. Door betaling van het op de factuur vermelde bedrag ontstaat echter wel een overeenkomst voor onbepaalde(!) tijd.

Methode Van der Goen

Wij hebben een juridische methode ontwikkeld die het naar onze mening voor Stichting Reprorecht onmogelijk maakt de door haar voorgestelde vergoeding nu en in de toekomst te innen. Deze methode is gebaseerd op het principe dat u uw bedrijfsprocessen dusdanig inricht en juridisch onderbouwt, dat u geen kopieën maakt van auteursrechtelijk beschermde werken, hetgeen meebrengt dat u niets hoeft te betalen. Daarnaast handelt Van der Goen Advocaten onder meer de correspondentie met Stichting Reprorecht af.

Media

Veel ondernemers, brancheverenigingen en zelfs politici hebben in de afgelopen weken scherpe kritiek geuit op de werkwijze van Stichting Reprorecht.Ook de media besteden de nodige aandacht aan deze kwestie. Deze roept zeer veel klachten en vragen op. In het artikel uit NRC Handelsblad van 17 juli jl. is het volgende opgenomen:

Beemsterboer mag overtuigd zijn van de zorgvuldigheid van het onderzoek, bij Advocatenkantoor Van der Goen denken ze er anders over. Op zijn website meldt het kantoor een methode te hebben ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen aantonen dat ze geen auteursrechterlijk beschermde kopieën maken. De kosten van het advies en de afwikkeling van de bezwaarprocedure bedragen 225 euro. “Als een ondernemer niet binnen dertig dagen reageert op de factuur, sluit hij automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd met Stichting Reprorecht. Dat is niet netjes”, zegt juridisch medewerker J. van der Goen. “De ondernemer hoeft het gefactureerde bedrag bovendien niet zonder meer te betalen. De ‘factuur’ van Reprorecht is niets meer dan een voorstel om samen met de ondernemer tot overeenstemming te komen over de hoogte van het te betalen bedrag. Dat de stichting dat niet duidelijk maakt, vinden wij misleidend.”

Bron: NRC Handelsblad, 17 juli 2003

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen