Update Reprorecht

Actueel

Van der Goen Advocaten heeft namens een groot aantal ondernemers bezwaar gemaakt tegen de door Stichting Reprorecht verzonden ‘factuur’ of ‘berekening’ met betrekking tot kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken. Hoewel de behandeling van de protesten door de grote hoeveelheid hiervan enige vertraging oploopt, heeft Stichting Reprorecht in enkele gevallen hierop reeds gereageerd.

Opgave werkelijke kopieervolume

Omdat de aanschrijving van Stichting Reprorecht misleidend is, hebben enkele ondernemers in hun reactie een opgave van het werkelijke kopieervolume gedaan. Op basis van het, inmiddels beruchte, onderzoek gaat Stichting Reprorecht er in dit geval vanuit dat de betreffende ondernemers inbreuk plegen op auteursrechten. Naar onze mening is een dergelijke inbreuk zeer lastig te bewijzen en rust bovendien de bewijslast hiervan niet op de ondernemer, doch op Stichting Reprorecht zelf. Stichting Reprorecht heeft deze ondernemers bedankt voor hun opgave en hen vervolgens een aangepaste factuur gezonden. Stichting Reprorecht zegt verdere stappen te kunnen nemen tegen ondernemers die de factuur niet betalen. Nog niet duidelijk is hoe de Stichting dit denkt aan te pakken.

Betwisting reprorechtplichtig percentage

In geval van betwisting van het reprorechtplichtig percentage houdt Stichting Reprorecht vast aan de in haar opdracht verrichte onderzoeken en is vooralsnog niet bereid het percentage in individuele gevallen aan te passen.

Overeenstemming met Stichting Reprorecht

Door het doen van een opgave van het werkelijk kopieervolume, noch door het verstrijken van de reactietermijn hiervoor of het verstrijken van de betalingstermijn van de aangepaste factuur ontstaat een overeenkomst met Stichting Reprorecht. Door betaling van het factuurbedrag (afgezien van het sluiten van een rechtstreekse overeenkomst met auteursrechthebbenden) wordt overeenstemming met Stichting Reprorecht bereikt en ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde(!) tijd met ingang van 1 februari 2003.

Kamervragen

Inmiddels zijn door verschillende kamerleden aan de Minister van Justitie kamervragen gesteld over de werkwijze van Stichting Reprorecht. Deze heeft hierop voor zover bekend nog niet geantwoord. Ook Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken heeft haar ontevredenheid over Stichting Reprorecht geuit en heeft aangekondigd met de Stichting in gesprek te zullen treden.

Verstreken termijn

Zelfs indien de door Stichting Reprorecht gestelde reactie- of betalingstermijn van 30 dagen reeds mocht zijn verstreken, blijkt dit nog geen onherroepelijke gevolgen te hebben. Stichting Reprorecht heeft het standpunt van Van der Goen erkend dat uit het verstrijken van de termijn niet het bestaan van een overeenkomst met Stichting Reprorecht mag worden afgeleid.

Methode Van der Goen

Wij hebben een juridische methode ontwikkeld die het naar onze mening voor Stichting Reprorecht onmogelijk maakt de door haar voorgestelde vergoeding nu en in de toekomst te innen. Deze methode is gebaseerd op het principe dat u uw bedrijfsprocessen dusdanig inricht en juridisch onderbouwt, dat u geen kopieën maakt van auteursrechtelijk beschermde werken, hetgeen meebrengt dat u niet onnodig hoeft te betalen. Wij adviseren u hoe te handelen en raden u aan niet zelf met Stichting Reprorecht te corresponderen.

Media

Veel ondernemers, brancheverenigingen en zelfs politici hebben in de afgelopen weken scherpe kritiek geuit op de werkwijze van Stichting Reprorecht. Ook de media besteden de nodige aandacht aan deze kwestie. Deze roept zeer veel klachten en vragen op. In het artikel uit NRC Handelsblad van 17 juli jl. is het volgende opgenomen:

Beemsterboer mag overtuigd zijn van de zorgvuldigheid van het onderzoek, bij Advocatenkantoor Van der Goen denken ze er anders over. Op zijn website meldt het kantoor een methode te hebben ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen aantonen dat ze geen auteursrechterlijk beschermde kopieën maken. De kosten van het advies en de afwikkeling van de bezwaarprocedure bedragen 225 euro. “Als een ondernemer niet binnen dertig dagen reageert op de factuur, sluit hij automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd met Stichting Reprorecht. Dat is niet netjes”, zegt juridisch medewerker J. van der Goen. “De ondernemer hoeft het gefactureerde bedrag bovendien niet zonder meer te betalen. De ‘factuur’ van Reprorecht is niets meer dan een voorstel om samen met de ondernemer tot overeenstemming te komen over de hoogte van het te betalen bedrag. Dat de stichting dat niet duidelijk maakt, vinden wij misleidend.” Bron: NRC Handelsblad, 17 juli 2003

 

In het artikel uit De Telegraaf van 8 augustus jl. is het volgende opgenomen:

Advocaat mr. Bob van der Goen heeft zich geschaard onder de helpers voor het bedrijfsleven. (…) “Wij kiezen een heel andere aanpak. Namens onze cliënten wijzen wij het aanbod om te betalen af en stellen dat zij helemaal geen auteursrechtelijk beschermde kopieën maken. Daar hebben wij een slimme methode voor ontwikkeld. Dan moet de stichting maar bewijzen dat het wel gebeurt. Daarvoor gaan wij ook een proefproces voeren”, aldus Van der Goen, die in dezen samen met zijn zoon Joël – gespecialiseerd in auteursrecht – optreedt. De advocaat is furieus over de heffing. “Er wordt een heleboel onzin overhoop gehaald en je dwingt mensen tot onnodig extra werk!”

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen